ILS | USD

עזרה ל-Chip Outpost‏ (עודפי מלאי) | DigiKey

מוצרי Chip Outpost הם מוצרים מעודפי מלאי. מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי) כוללים, ללא הגבלה, עודפי רכיבים אלקטרוניים אשר מסופקים ישירות מספק המוצרים או ממפיץ בעל זיכיון במסגרת ערוץ החזרות מורשה על ידי הספק. חברת Digi-Key סמוכה ובטוחה כי מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי) הנם מוצרים באיכות גבוהה, אולם ייתכן שמוצרים אלה כוללים, אך ללא הגבלה, קוד תאריך ישן, או ייתכן כי ייצורם הופסק ו/או כי הוגדרו כמיושנים על ידי היצרן. מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי) מוגבלים בכמות ואינם זמינים כהזמנות ממתינות (Backorders). עבור פתרונות מעבר לכמות הקיימת התקשר אל Digi-Key‏ (israel.support@digikey.com או 1-800-800-335 או 972-73-2723606+‎). אחריות יצרן אינה חלה על מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי). כל המכירות של מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי) הן סופיות. אם אתה רוכש מוצר Chip Outpost (עודפי מלאי), הנך מבין היטב כי המוצר מתקבל על ידי Digi-Key ללא אפשרות ביטול/החזרה (NCNR), ולכן, רכישתך שלך של מוצר המוגדר כמוצר Chip Outpost (עודפי מלאי) היא ללא אפשרות ביטול/החזרה (NCNR), למעט האחריות המוגבלת של Chip Outpost (עודפי מלאי) (עיין בפרק 17 של תנאי השימוש ותניות ההזמנה באתר האינטרנט של Digi-Key).


אם תבחר לרכוש כל מוצר Chip Outpost (עודפי מלאי), חברת Digi-Key תהיה אחראית אך ורק כלפיך, כרוכש המקורי של מוצר מסוג זה מחברת Digi-Key, כי אותו מוצר Chip Outpost (עודפי מלאי) יהיה נקי מפגם בחומרים ובייצור במשך שלוש (3) שנים מתאריך החשבונית המקורית שהוצאה לאותו מוצר Chip Outpost (עודפי מלאי). אחריות יצרן אינה חלה על מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי). כל המכירות של מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי) הן סופיות.


ראה תנאים ותניות של מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי).