ILS | USD

כלי זה מחשב את ערך ההתנגדות הכולל עבור מספר התנגדויות המחוברות בטור או במקביל.

מעבר למחשבון קבלים בטור ובמקביל

נגדים במקביל

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
התנגדות מקבילית כוללת
=

נגדים בטור

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
התנגדות טורית כוללת
=

חישוב ההתנגדות המקבילית הכוללת

הערה: ניתן להגדיל את מספר הנגדים עבור מספר התנגדויות המחוברות בטור או במקביל.

חישוב ההתנגדות הטורית הכוללת


הערה: ניתן להגדיל את מספר הנגדים עבור מספר התנגדויות המחוברות בטור או במקביל.

×