גירסה 3.9

תנאי שימוש ותניות להזמנות אצל Digi-Key

תאריך השינוי האחרון

18 אוגוסט 2017

חברת Corporation ‏Digi-Key (מבצעת את עסקיה כ- Digi-Key Electronics), ביחד עם החברות הבנות והחברות המסונפות, כולל אך ללא הגבלה, Digi-Key International Sales Corporation (להלן ביחד "Digi-Key"), מפעילה את אתר האינטרנט www.digikey.co.il וכן קבוצה של אתרי אינטרנט אחרים, כולל אך ללא הגבלה, אתר האינטרנט Digi-Key Tech-Xchange, אתר האינטרנט eewiki.net וחנויות אינטרנט העשויות להיות ממותגות בשמות של גופים אחרים ומשובצות באתרי האינטרנט של גופים אחרים אלה (להלן ביחד "האתר") המציעים גישה מקוונת למידע על מוצרים, כולל אך ללא הגבלה, מוצרי שירותי Chip Outpost שניתן לרכוש אצל Digi-Key (להלן "מוצר/ים"), והמסייעים בביצוע עסקות רכישת המוצרים בפני עצמם וביחד עם יישומי צד שלישי המשתמשים בשירותי אינטרנט קנייניים של Digi-Key (להלן "יישומים לשירותי אינטרנט"), ובשיתוף עם צדדים שלישיים ואתרי האינטרנט שלהם באמצעות חנויות אינטרנט המסופקות על ידי Digi-Key (להלן ביחד "שירותים").

בעצם הגישה, הביקור, הגלישה, השימוש או האינטראקציה, או הניסיון לאינטראקציה, עם כל חלק באתר, או עם כל תוכנה, תוכנית או שירות באתר, אתה/את מסכים/מה בשמך באופן אישי, ובשם כל ישות שאתה/את הסוכן/נת שלה או שאתה/את מופיע/ה כדי לייצגה (להלן ביחד ולחוד "אתה", "שלך", "משתמש"), לכל אחד מהתנאים והתניות שנקבעו להלן (להלן ביחד "תנאי שימוש"). לגילוי בדבר מידע שנאסף ומוצע בשיתוף על ידי Digi-Key כתוצאה מגישתך לאתר ושימושך בו, בקר ב- הצהרת הפרטיות של Digi-Key. בעצם הזמנת המוצרים דרך האתר או באמצעות דוא"ל, טלפון, פקס, או כל שיטה אחרת, אתה/את מסכים/מה בשמך באופן אישי, ובשם כל ישות שאתה/את הסוכן/נת שלה או שאתה/את מופיע/ה כדי לייצגה, לתנאי השימוש ולתניות ההזמנה.

א. תנאי השימוש באתר האינטרנט

1. גישה לאתר. אין צורך ברישום מוקדם כדי לבצע הזמנה או להשתמש באתר. חלקים נבחרים מהאתר מציעים שירותים מורחבים דרך האינטרנט באמצעות מערכת המוגנת על ידי שם משתמש וסיסמה, שירותים כגון אך ללא הגבלה היישומים לשירותי האינטרנט.

לשם המשתמש ולסיסמה שלך מתייחסים כ"זיהוי" שלך. הזיהוי שלך חייב להיות מדויק, עדכני ושלם, ונאסר עליך לספק מידע כוזב ל-Digi-Key או להתחזות לאדם אחר או לישות אחרת. אתה/את האחראי/ת הבלבדי/ת לוודא כי הזיהוי שלך חסוי. אתה/את מסכים/מה כי אתה/את ונציגיך המורשים תהיו המשתמשים היחידים בזיהוי שלך, וכי תהיה/י האחראי/ת הבלבדי/ת לכל הפעילויות שיבוצעו באתר תוך שימוש בזיהוי שלך. אנו ממליצים בחום כי תתנתק/י מהאתר ותסגור/רי את חלון הדפדפן שלך לאחר השלמת פעילותך באתר, וזאת כדי לסייע במניעת גישה לזיהוי שלך על ידי אנשים לא מורשים. חברת Digi-Key תהיה זכאית לפקח על הזיהוי שלך ולדרוש ממך, לפי שיקול דעתה, לשנות אותו. אם אתה/את סבור/ה כי הזיהוי שלך נגנב או אבד, או כי מישהו עלול לנסות להשתמש בזיהוי שלך ללא הסכמתך, פנה/י מידית ל-Digi-Key בכתובת internet.registration@digikey.com. עליך לזכור כי אין אתר אינטרנט שהוא בטוח ב- 100%. לכן, גם אם Digi-Key חותרת להגן על המידע האישי והפרטיות של משתמשיה, הסיכון בשימוש שלך באתר להעברה או אחסון של מידע אישי מזהה הוא על אחריותך.

2. קניין רוחני. השירותים, האתר, וכל המידע, היישומים לשירותי האינטרנט, התוכנה, הנתונים, מאגר הנתונים של מוצרי Digi-Key, תיעוד מודפס ואלקטרוני, התכנים שאתה/את צופה בהם, שומע/ת או חווה אותם בדרך אחרת באתר, וכל הקומפילציות שלהם (להלן "תוכן") מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים, סימני מסחר וחוקים אחרים בארצות הברית ובכל רחבי העולם, ושייכים ל-Digi-Key או לשותפיה, לצדדים הקשורים אליה, לזכייניה, לספקיה, לתורמים לה או לצדדים שלישיים.

בכפוף לתנאי שימוש אלה, ולמעט יישומי תוכנה ושירותי אינטרנט, Digi-Key מעניקה לך רישיון אישי ניתן לביטול, שאינו בלעדי ושאינו ניתן להעברה, להשתמש באתר, בשירותים ובתכנים, וכן להוריד, להדפיס ולאחסן חלקים מהתוכן. רישיון זה אינו מעניק לך כל זכות, קניין או עניין בכל תוכן שאליו ניגשת או שאותו הורדת או בחומרים אשר הועברו אליך. חברת Digi-Key שומרת על כל זכויות הקניין הרוחני שלה בכל תוכן שאתה/את ניגש/ת אליו או מוריד/ה מן האתר, בכפוף לרישיון מוגבל זה וכפי שנקבע בזאת.

תוכנה הזמינה להורדה מן האתר, למעט תוכנה שהועמדה לרשותך על ידי משתמשי קצה באמצעות שירות תקשורת (להלן "תוכנה"), וכן היישומים לשירותי האינטרנט, הם עבודה המוגנת בזכויות יוצרים של Digi-Key Corporation ו/או הספקים שלה או צדדים שלישיים, ובנוסף לכך היא עשויה להיות מוגנת על ידי פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או זכויות קנייניות אחרות. השימוש שלך בתוכנה וביישומים לשירותי אינטרנט כפוף לתנאים של הסכמי הרישיון למשתמשי הקצה שלהם בהתאמה, אם בכלל, אשר נלווים לתוכנה וליישומים לשירותי האינטרנט או כלולים בהם ("הסכם רישיון"). אסור לך להתקין, לגשת או להשתמש בכל תוכנה, או לגשת או להשתמש ביישומים לשירותי אינטרנט כלשהם שנלווה אליהם או שכלול בהם הסכם רישיון, אלא אם תסכים/מי תחילה לתנאי הסכם הרישיון. עבור כל תוכנה או יישומים לשירותי אינטרנט שאינם מלווים בהסכם רישיון, חברת Digi-Key Corporation מעניקה בזאת לך, המשתמש, ככל שחברת Digi-Key מורשית ויכולה באופן חוקי, רישיון אישי, ניתן לביטול, שאינו ניתן להעברה, להשתמש בתוכנה או ביישומים לשירותי אינטרנט לשם צפייה באתר ושימוש בו באופן אחר בהתאם לתנאי שימוש אלה, ולא לשום מטרה אחרת. כל הודעות של צדדים שלישיים הנלוות לכל תוכנה או יישומים לשירותי אינטרנט ניתנות למטרות מידע בלבד.

חברת Digi-Key אינה מעניקה כל זכויות או רישיונות אחרים שהם, במפורש או במשתמע, כולל, אך ללא הגבלה, כל רישיונות פטנט משתמעים. כל שכפול או הפצה בלתי מורשים של התוכנה אסורים במפורש מכוח החוק, והם עלולים לגרור קנסות אזרחיים ופליליים כבדים. המפרים עלולים להיתבע במלוא ההיקף האפשרי. כל הרישיונות הניתנים בזאת כפופים למגבלות הבאות: (1) הנך רשאי/ת להשתמש בעותקים אלה של התוכן אך ורק למטרות עסקיות פנימיות שלך או לשימוש אישי לא-מסחרי שלך; (2) אין להעתיק או לפרסם את התוכן מכל מחשב ברשת, או לשדר, להפיץ, לפרסם, להציג, או לשדר את התוכן בכל מדיה; וכן (3) אין לשנות, לתרגם, לבצע דה-קומפילציה, לפרק, לבצע הנדסה לאחור, או לשנות את האתר או את התוכן בכל דרך, או למחוק או לשנות כל זכויות יוצרים, סימני מסחר או הודעות קנייניות אחרות. מבלי להגביל את האמור לעיל, העתקה או שכפול של התוכנה או היישומים לשירותי אינטרנט לכל שרת או מיקום אחרים הנעשיםם לצורך שכפול או הפצה נוספים אסורים במפורש. אתה/את מאשר/ת כי התוכנה, היישומים לשירותי האינטרנט וכל תיעוד נלווה ו/או פרטים טכניים שהם, כפופים לחוקים ולתקנות הפיקוח על היצוא הישימים בארה"ב. אתה/את מסכים/מה לא לייצא או לייצא שנית את התוכנה, במישרין או בעקיפין, לכל המדינות הכפופות למגבלות היצוא של ארה"ב.

אינך רשאי להשתמש בסימנים או בסמלילים (סמלי לוגו) כלשהם המופיעים באתר ללא הסכמה מפורשת בכתב מבעל הסימן המסחרי, מלבד כפי שהותר בדין החל.

חברת Digi-Key רשאית לאסור או להגביל את שימושך באתר, כולל אך ללא הגבלה, השירותים בכל עת לפי שיקול דעתה.

אינך רשאי/ת להשתמש בכל רובוט, מגרד תוכן, זחלן רשת או אמצעי אוטומטי אחר כדי לגשת לאתר או לאסוף את התוכן ממנו, או לשקף, לשתף מותג או למסגר את דף הבית או כל דף אחר באתר בכל אתר אינטרנט או דף אינטרנט אחר. למטרות תנאי שימוש אלה, "שיתוף מותג" משמעותו להציג שם, סמליל (סמל לוגו), סימן מסחרי, או אמצעי אחר לייחוס או זיהוי של צד כלשהו באופן שסביר כי הוא צפוי לתת למשתמש את הרושם כי לצד אחר זה ישנה הזכות להציג, לפרסם או להפיץ את האתר או את תוכנו. מתחרים וצדדים שלישיים האוספים חומר באופן מסחרי אינם רשאים ליצור "קישורים עמוקים" לאתר, דהיינו, ליצור קישורים לאתר זה אשר עוקפים את דף הבית או חלקים אחרים של האתר, ללא אישור בכתב מ- Digi-Key. איסור זה לא נועד להגביל פעולות לא-מסחריות של יחידים.

3. מיאוני אחריות. חברת DIGI-KEY וספקיה בהתאמה אינם מציגים אחריות או מצג, במפורש או במשתמע, בקשר לאתר, לשירותים או לתוכן, ו-DIGI-KEY וספקיה מתנערים במפורש מכל אחריות מסוג כלשהו, מפורשת, משתמעת, לפי דין או אחרת, כולל, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, להתאמה למטרה, לכותרת מסוימת ולאי-הפרה בקשר לאתר, לשירותים ולתוכן. התוכנה והיישומים לשירותי אינטרנט נמצאים תחת אחריות, אם בכלל, רק בהתאם לתנאים של הסכמי הרישיון שלהם בהתאמה, אם קיימים, ומכל בחינה אחרת הם כפופים למיאון אחריות לגבי תנאי שימוש אלה. חברת DIGI-KEY וספקיה אינם ערבים לכך שהפונקציות המבוצעות על ידי האתר או השירותים יהיו ללא הפסקות, מתוזמנות נכונה, מאובטחות או נקיות משגיאות, או שהפגמים באתר או בשירותים יתוקנו. DIGI-KEY וספקיה אינם ערבים לדיוק או לשלמות של התוכן, או לכך ששגיאות כלשהן בתוכן יתוקנו. האתר, השירותים והתוכן מסופקים "כמות-שהם" ועל בסיס "לפי זמינות". DIGI-KEY וספקיה לא יהיו אחראים לגישה לא-מורשית או לשינוי של השידורים או הנתונים שלך, לכל חומר או נתונים שהם שנשלחו או התקבלו, או שלא נשלחו או לא התקבלו, או לכל עסקות שהתקשרת בהן באמצעות אתר האינטרנט. חברת DIGI-KEY וספקיה לא יהיו אחראים לכל תוכן הנשלח באמצעות האתר ו/או הכלול בו על ידי כל צד שלישי שהוא. אין להסתמך על ייעוץ המתקבל באמצעות האתר לצורך החלטות אישיות, רפואיות, משפטיות או כספיות, ועליך להיוועץ באנשי המקצוע המתאימים לקבלת ייעוץ ספציפי המותאם למצבך.

לקבלת כל מידע אחר לגבי אחריות הקשורה למוצרים, לרבות מוצרי Chip Outpost, עיין בתניות ההזמנה.

4. מיאוני אחריות נוספים. ללא הגבלת מיאוני האחריות המוגדרים בפרק 3 לעיל:

א. הנדסת יישומים. חברת Digi-Key מציעה את הנדסת היישומים שלה אך ורק לנוחותם של לקוחות Digi-Key. אנשי הנדסת היישומים של Digi-Key משתדלים לספק מידע מועיל בקשר למוצרים. חברת Digi-Key אינה ערבה לכך שמידע או המלצות כלשהם שיסופקו יהיו מדויקים, מלאים, או נכונים, ועל Digi-Key לא תחול כל אחריות או חבות מכל סוג שהוא בהקשר לכל מידע או המלצות שסופקו, או להסתמכות שלך על מידע זה או על המלצות אלה. אתה/את תהיה/י האחראי/ת הבלבדי/ת לנתח את המידע ולקבוע את הנאותות של כל מידע או המלצות שניתנו על ידי אנשי הנדסת היישומים של Digi-Key, וכל הסתמכות על מידע או המלצות אלה היא על סיכונך ובהתאם לשיקול דעתך. אתה/את מאשר/ת ומסכים/מה שחברת Digi-Key עשויה לדון באותם נושאים או בנושאים דומים לאלו שנידונו אתך עם לקוחות אחרים של Digi-Key, ולספק את אותו מידע או את אותן המלצות או דומים להם ללקוחות אחרים של Digi-Key. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, כל התחליפים המוצעים או הייחוסים הצולבים בהקשר לחלקים הם בבחינת המלצות בלבד, וחברת Digi-Key אינה נותנת כל התחייבות או אחריות כי הפרטים או ההמלצות האלה הם מדויקים, מלאים או נכונים.

ב. תיקון שגיאות ואי דיוקים. התוכן עלול לכלול שגיאות דפוס או שגיאות או אי דיוקים אחרים, וייתכן שהתוכן לא יהיה מלא או עדכני. לכן, Digi-Key שומרת לעצמה את הזכות לתקן את כל השגיאות, אי-הדיוקים או ההשמטות ולשנות או לעדכן את התוכן בכל זמן וללא הודעה מוקדמת. עם זאת, Digi-Key אינה ערבה לכך ששגיאות, אי-דיוקים או השמטות כלשהן יתוקנו, ואינה מחויבת לבצע תיקונים כאלה.

ג. קישורים ומבצעים של צדדים שלישיים. קישורי היפרטקסט לאתרי אינטרנט או מידע של צדדים שלישיים אינם מהווים, ולא משתמע מהם, אימוץ, מתן חסות, או המלצה מצד Digi-Key לצד השלישי, לאתר אינטרנט של צד שלישי, או למידע הנכלל בהם, אלא אם נאמר כך במפורש באתר. אתה/את מאשר/ת ומסכים/מה כי Digi-Key אינה אחראית לזמינותם של אתרי אינטרנט אלה וכי Digi-Key אינה מאמצת ואינה ערבה, ואינה אחראית או נושאת בכל חבות, לכל אתר אינטרנט כזה או לתוכנו. אתה/את הוא/יא האחראי/ת הבלבדי/ת להחלטותיך שלך בהקשר לאינטראקציות שלך ולתקשורת שלך עם כל אתר אינטרנט אחר.

כל עסקה עם צדדים שלישיים (כולל מפרסמים) הכלולה או זמינה באמצעות קישור ‏מהאתר או השתתפות במבצעים, כולל ההספקה והתשלום עבור טובין ושירותים, וכן תנאים, תניות, ערבויות או מצגים אחרים כלשהם הקשורים בעסקות או מבצעים כאלה, מתבצעים אך ורק בינך לבין המפרסם או הצד השלישי האחר. Digi-Key לא תישא בכל אחריות או חבות לכל חלק מכל עסקה או מבצעים כאלה.

ד) הגבלות גיאוגרפיות על השימוש. כמו מרבית אתרי האינטרנט, גם אתר זה נגיש בכל רחבי העולם. עם זאת, לא כל המוצרים או השירותים של Digi-Key זמינים לכל האנשים או בכל המקומות הגיאוגרפיים. Digi-Key שומרת על הזכות להגביל את ההספקה של מוצריה ושירותיה לכל אדם, אזור גאוגרפי, או רשות ריבונית ולהגביל את הכמויות של מוצרים או שירותים כלשהם שהיא מספקת. אתה/את מסכים/מה לנהוג לפי הדין החל והכללים המקומיים בקשר אל העברת מידע טכני, תוכן מקובל והתנהגות מקוונת.

ה. הצגת צבעים. Digi-Key מנסה להציג את צבעי המוצרים המוצגים באתר בצורה מדויקת ככל האפשר. עם זאת, מאחר שהצבעים שאתה/את רואה תלויים בגורמים רבים, לרבות הצג או המדפסת שלך, Digi-Key אינה יכולה לערוב שהצבע שאתה/את רואה תואם את צבע המוצר.

5. הגבלת אחריות. בשום מקרה שהוא, לא יישאו DIGI-KEY או ספקיה בכל חבות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בשל נזקים ישירים, עקיפים, אגביים, מיוחדים, תוצאתיים, עונשיים או מופתיים כלשהם (כולל אך ללא הגבלה אובדן רווחים, אובדן חסכונות, או אובדן הזדמנויות עסקיות) שינבעו מתוך או יהיו בקשר אל: (1) האתר, השירותים, או התוכן, או השימוש או אי-האפשרות לשימוש באתר, בשירותים או בתוכן, (2) כל עסקה או תקשורת שבוצעה או התאפשרה באמצעות האתר; (3) כל תביעה המיוחסת לטעויות, השמטות, או אי-דיוקים אחרים באתר, בשירותים או בתוכן, (4) גישה לא מורשית או שינוי של השידורים או הנתונים שלך, (5) הצהרות או התנהגות של כל צד שלישי באתר או במסגרת השירותים, או (6) כל עניין אחר שהוא הנוגע לאתר, לשירותים, או לתוכן, גם אם ניתנה ל- DIGI-KEY או לספקיה הודעה על האפשרות לנזקים כאלה. בכפוף לאמור לעיל, בשום מקרה שהוא החבות של Digi-Key וספקיה בהקשר בדרך כלשהי לאתר, לשירותים או לתוכן לא תעלה על 100$ או על הסכום המזערי המותר על פי כל דין, הגדול מביניהם, ללא התחשבות בכלל המשפטי שייטען לעניין חבות זו בין אם מכוח חוזה ובין אם מכוח עוולה בנזיקין, כתב אחריות או כל דרך אחרת.

אם אינך מרוצה מהאתר, מהשירותים, מהתוכן, או מתנאי השימוש, הסעד היחידי והבלבדי שלך הוא להפסיק את השימוש באתר, בשירותים ובתוכן.

כל עילת תביעה כנגד Digi-Key או ספקיה בקשר אל האתר, השירותים או התוכן חייבת להתחיל תוך שנה אחת (1) מהתאריך שבו עלתה הטענה.

מדינות מסוימות עשויות שלא לאפשר החרגה או הגבלה של נזקים אגביים או תוצאתיים, לכן ההגבלה או ההחרגה שלעיל עשויה שלא לחול עליך, אך בכל מקרה היא תחול במלוא ההיקף המותר על פי דין.

לקבלת כל מידע אחר לגבי הגבלת אחריות הקשורה למוצרים, כולל מוצרי Chip Outpost, עיין בתניות ההזמנה.

6. שיפוי. אתה/את מבין/נה ומסכים/מה כי אתה/את אחראי/ת באופן אישי להסתמכות שלך על מידע או המלצות כלשהם המסופקים באתר זה, בתוכן שלו ועל ידי אנשי הנדסת היישומים של Digi-Key, וכן על התנהגותך באתר. אתה/את מסכים/מה להסיר אחריות, להגן ולשפות את Digi-Key והמיזמים המשותפים של Digi-Key, את שותפיה העסקיים, מעניקי הרישיונות שלה, עובדיה, סוכניה וצדדים שלישיים שהם ספקי מידע, תוכנה ויישומים לשירותי אינטרנט לאתר, לשירותים או לתוכן מפני ונגד כל תביעות, הפסדים, הוצאות, נזקים ועלויות שהן (כולל, אך ללא הגבלה, נזקים ישירים, אגביים, מיוחדים, תוצאתיים, עונשיים, מופתיים ועקיפים), וכן שכר טרחת עו"ד בסכומים סבירים, שינבעו או ייגרמו בשל שימוש, שימוש לרעה, או אי-יכולת לשימוש באתר, בשירותים, או בתוכן, הסתמכותך על כל מידע או המלצות שהן שניתנו על ידי אנשי הנדסת היישומים של Digi-Key, או כל הפרה שהיא של תנאי שימוש אלה מצדך.

7. התנהגות אסורה נוספת של המשתמש. נאסר עליך לפגוע באבטחה או לחבל במשאבי ו/או בחשבונות המערכת הקשורים לאתר. השימוש או ההפצה של כלים המיועדים לפגוע באבטחה (לדוגמה, ניחוש סיסמה באופן ידני או באמצעות תוכניות, כלי פיצוח או כלי גישוש ברשת) אסורים בהחלט. חברת Digi-Key רשאית לפקח על שימושך באתר, כולל, אך לא רק, השירותים, כדי להבטיח שאתה מציית לתנאי השימוש. אם הנך מעורב/ת, או שקיים חשד שהנך מעורב/ת, בכל הפרה של תנאי שימוש אלה, חברת Digi-Key שומרת לעצמה את הזכות לחקור את פעילותך למטרותיה שלה ולפרסם את פרטי ההפרות שלך לאחרים על פי שיקול דעתה הבלעדי של Digi-Key, כולל אך ללא הגבלה לרשויות ממשלתיות, חוקרים פרטיים, או משתמשים אחרים באתר כדי לסייע להם בפתרון אירועי אבטחה.

אתה/את מסכים/מה שלא להשתמש באתר בכל אופן המפר חוקים כלשהם או פוגע בקניין הרוחני, או מפריע לזכויותיהם של צדדים שלישיים. אינך רשאי/ת לבצע כל פעולה שתטיל, או שעלולה להטיל, על פי שיקול דעתה הבלעדית של Digi-Key, עומס בלתי סביר או מופרז על התשתית של האתר או להפריע או לנסות להפריע לעבודתם התקינה של האתר או של כל פעילות המבוצעת באתר, או לעקוף כותרות הרחקת רובוטים או אמצעים אחרים שבהם החברה רשאית להשתמש כדי למנוע או להגביל את הגישה לאתר.

חברת Digi-Key שומרת לעצמה את הזכות לשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק או צווי בית משפט המבקשים או מורים ל-Digi-Key לחשוף את זהותו של כל מי שמפר את אבטחת האתר או את תנאי שימוש אלה.

8. שימוש בשירותי תקשורת. ייתכן ש‏האתר יכלול שירותי לוח מודעות, אזורי שיחה, קבוצות חדשות, פורומים, קהילות, דפי אינטרנט אישיים, לוחות זמנים ו/או אמצעים אחרים לתקשורת והעברת הודעות שנועדו לאפשר לך לתקשר עם הציבור הרחב או עם קבוצה (להלן ביחד "שירותי תקשורת"). אתה/את מסכים/מה להשתמש בשירותי התקשורת רק כדי להציג, לשלוח ולקבל הודעות וחומר ההולמים וקשורים לשירות התקשורת המסוים. לדוגמה, אך לא כהגבלה, אתה/ת מסכים/מה כי כאשר תשתמש/י בשירותי התקשרות לא:

 • תוציא/י לשון הרע, תעשה/י שימוש לרעה, תטריד/י, תעקוב/י, תאיים/מי או תפר/י באופן אחר זכויות חוקיות (כגון הזכות לפרטיות ולפומביות) של אחרים, כולל, אך לא רק, עיסוק בפעילות שמסיתה לאפליה, לשנאה או לאלימות כלפי אדם בודד או כלפי קבוצה בגלל השתייכותם הגזעית, מוצאם האתני, מינם, נטייתם המינית, יכולתם הגופנית, גילם, דתם או הלאום שלהם, או שמעליבה קורבנות של פשעים נגד האנושות על ידי ערעור על עצם קיומם של פשעים אלה.
 • תפרסם/מי, תציג/י, תעלה/י, תפיץ/צי או תחלק/י חומר שאינו נאות, חומר שיש בו כדי לפגוע ברגשות דתיים, להשמיץ, חומר תועבה, חומר לא צנוע או נושא, חומר או מידע לא חוקיים.
 • תעלה/י או תעמיד/י לרשות אחרים בכל דרך אחרת שהיא קבצים הכוללים תמונות, צילומים, תוכנה או חומר אחר המפרים זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים, זכות לפרטיות, זכות פרסום, חובת חיסיון או זכות קניינית אחרת של צד כלשהו.
 • תעלה/י קבצים שמכילים וירוסים, קבצים שהושחתו, או כל תוכנה או תוכניות דומות העלולות להזיק לפעולה של מחשב אחר.
 • תשתמש/י בכל מידע או חומר, כולל תמונות או צילומים, שהועמדו לרשותך באמצעות האתר בכל אופן שהוא שיפר זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים, זכות לפרטיות, זכות פרסום, חובת חיסיון או זכויות קנייניות של צד כלשהו.
 • תפרסם/מי או תציע/י למכור או לקנות מוצרים או שירותים כלשהם לכל מטרה עסקית, אלא אם שירותי התקשורת האמורים מאפשרים באופן פרטני משלוח הודעות מסוג זה.
 • תנהל/י או תעביר/י סקרים, תחרויות, תוכניות פירמידה או מכתבי שרשרת.
 • תוריד/י כל קובץ שהוא שפורסם על ידי משתמש אחר בשירותי התקשורת כשידוע לך, או שאתה/את אמור/ה באופן סביר לדעת, שאינך יכול/ה להפיצו באופן זה בצורה חוקית.
 • תזייף/פי או תמחק/י כל ייחוס למחבר, הודעות חוקיות או הודעות הולמות אחרות או ציוני זכויות קנייניות או תוויות מקור או מוצא של תוכנה או חומר אחר הכלול בקובץ שהועלה.
 • תגביל/י או תמנע/י ממשתמשים אחרים להשתמש וליהנות משירותי התקשורת.
 • תפר/י כל קוד התנהגות שהוא או הנחיות אחרות העשויות להיות ישימות לגבי שירות תקשורת מסוים.
 • תקצור/רי או תאסוף/פי באופן אחר מידע על אחרים, כולל כתובות דואר אלקטרוני, ללא הסכמתם.
 • תפר/י כל חוקים או תקנות חלים כלשהם.
 • תיצור/רי זהות מזויפת כדי להטעות אחרים.

ל-Digi-Key אין כל מחויבות לנטר את שירותי התקשורת. אך בכל אופן, Digi-Key שומרת על הזכות לעיין בחומרים שפורסמו בשירות תקשורת ולהסיר כל חומר שהוא לפי שיקול דעתה הבלבדי. Digi-Key שומרת על הזכות להפסיק את הגישה שלך לאתר, לשירותים, לתוכן ושירותי התקשורת, כולם או מקצתם, בכל זמן, ללא הודעה ומכל סיבה שהיא. Digi-Key שומרת על הזכות לחשוף בכל זמן כל מידע שהוא הנדרש כדי לציית לכל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית בעלי חלות, או לערוך, לסרב לפרסם או להסיר כל מידע או חומרים שהם, במלואם או בחלקם, לפי שיקול דעתה הבלבדי של Digi-Key. יש לנהוג תמיד בזהירות במסירת כל מידע המאפשר זיהוי אישי שלך בכל שירות תקשורת. Digi-Key אינה מבקרת או מאשרת את התוכן, ההודעות או המידע שניתן למוצאם בכל שירות תקשורת שהוא, ו- Digi-Key מתנערת באופן ספציפי מכל חבות שהיא בקשר אל שירותי תקשורת ושל כל פעולות שהן הנובעת מהשתתפותך בשירות תקשורת כלשהו. חומרים שיועלו לשירות תקשורת עשויים להיות כפופים למגבלות שפורסמו על שימוש, העתקה ו/או הפצה, ואתה/את אחראי/ת לנהוג לפי מגבלות אלה אם הורדת את החומרים.

9. מידע המסופק על ידי המשתמש. Digi-Key אינה תובעת בעלות על החומרים שתספק/י ל- Digi-Key (כולל משוב והצעות) או שתפרסם/מי, תעלה/י, ,תקליד/י או תגיש/י באתר או בשירותים הנלווים שלו (להלן ביחד "הגשות"). עם זאת, בעצם הפרסום, ההעלאה, ההקלדה, המסירה או ההגשה של ההגשה שלך, אתה/את מעניק/ה ל- Digi-Key, לחברות הקשורות אליה ולזכייני המשנה שלה (כולל אך ללא הגבלה כל ספקית של האתרים Tech-Xchange או eewiki.net של Digi-Key) רישיון ללא דמי תמלוגים, בלתי הפיך, תמידי וכלל-עולמי להשתמש בהגשה שלך כולל, אך ללא הגבלה, הזכויות להשתמש, להעתיק, להפיץ, להעביר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, ליצור עותקים, לתרגם ולשנות את הפורמט או לערוך או לשנות, להציג וליצור עבודות נגזרות בכל דרך שהיא מחומר זה, בכל מדיה בין אם ידועה כעת או שתפותח בעתיד, בכל דרך שהיא, במלואו או בחלקו, ללא כל הגבלה או אחריות עליך, ולפרסם את שמך, דמותך, שמך הבדוי או מזהה אחר שלך בקשר אל ההגשה שלך.

לא ישולם כל תשלום בקשר לשימוש בהגשה שלך, כפי שנאמר כאן. Digi-Key אינה מחויבת לפרסם או להשתמש בהגשה שלך והיא רשאית להסיר כל הגשה שהיא בכל זמן שהוא לפי שיקול דעתה הבלבדי של Digi-Key. בעצם הפרסום, ההעלאה, ההקלדה, המסירה או ההגשה של ההגשה שלך, אתה/את ערב/ה ומצהיר/ה כי אתה/את הבעלים או כי אתה/את שולט/ת אחרת בכל הזכויות להגשה שלך כפי שהן מתוארות בסעיף זה, כולל, אך ללא הגבלה, בכל הזכויות הנחוצות לך כדי שתספק/י, תפרסם/מי, תעלה/י, תקליד/י או תגיש/י את ההגשות, ומעניק/ה את הרישיון שאתה/את מספק/ת בהתאם לתנאי שימוש אלה, וכי ההגשה לא תפר כל חוק או זכויות, כולל אך ללא הגבלה זכויות הקניין הרוחני של כל אדם או ישות.

10. הודעות ונהלים להגשת תביעות על הפרת זכויות יוצרים. בהתאם לספר החוקים של ארה"ב, כותרת 17, חלק (2)‏(c)‏512, הודעות על תביעות בנושא הפרת זכויות יוצרים יישלחו אל הנציג הממונה מטעם ספק השירות. כל הבירורים שאינם נוגעים לנוהל שלהלן לא יזכו לתשובה.

הערה: המידע הבא נמסר אך ורק לצורך הודעה לספקי השירותים הנזכרים להלן כי יתכן שהופרו זכויות היוצרים בחומר שלך. כל הבירורים האחרים, כגון בקשות לסיוע הנדסי, דיווחים על שימוש לרעה בדואר אלקטרוני, ודיווחים על פיראטיות, לא יקבלו מענה בנוהל זה.

הודעות בכתב יש להגיש לנציג הממונה להלן:

ספק/י השירות/ים: Digi-Key Corporation

שם הנציג הממונה לקבלת ההודעות על תביעות על הפרות: Kevin Brown

כתובתו המלאה של הנציג הממונה שאליו יש לשלוח את ההודעות: 701 Brooks Avenue South, Thief River Falls, MN 56701 USA

מספר הטלפון של הנציג הממונה: 1-800-344-4539 או 1-218-681-6674+

מספר הפקס של הנציג הממונה: 1-218-681-3380+

כתובת הדוא"ל של הנציג הממונה: copyrightclaims@digikey.com

כדי שהודעה תהיה תקפה, היא חייבת לכלול כדלהלן:

 1. חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם המורשה לפעול בשם בעלי הזכויות הבלעדיות אשר הופרו לכאורה ("הצד המתלונן");
 2. זיהוי של היצירה שזכויות היוצרים עליה הופרו לכאורה, או במקרה של מספר יצירות בעלות זכויות יוצרים באתר מקוון אחד והנכללות בהודעה אחת, רשימה מייצגת של יצירות אלה באתר זה;
 3. זיהוי החומר שנטען שהוא מפר או שנעשתה בו פעילות מפרה ושיש להוציא אותו או למנוע את אפשרות הגישה אליו, ומידע מספיק דיו כדי לאפשר לספק השירותים לאתר את החומר;
 4. מידע מספיק דיו שיאפשר לספק השירותים ליצור קשר עם הצד המתלונן, כגון כתובת, מספר טלפון, ואם זמינה, כתובת דואר אלקטרוני, שבאמצעותם אפשר ליצור קשר עם הצד המתלונן.
 5. הצהרה שהצד המתלונן מאמין בתום לב שהשימוש בחומר באופן הנילון אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, שליחו, או לפי דין; וכן
 6. הצהרה שהמידע הנכלל בהודעה מדויק, ובכפוף לאזהרה בדבר העונשים הצפויים לפי החוק על עדות שקר, כי הצד המתלונן מורשה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית שהופרה לכאורה.

עם קבלת הודעה בכתב שתכלול את המידע שב-1 עד 6 לעיל:

 1. ספק השירותים יסיר או יחסום גישה לחומר המפר לכאורה;
 2. ספק השירותים יעביר את ההודעה בכתב למפר לכאורה ("מנוי");
 3. ספק השירותים ינקוט בצעדים סבירים כדי להודיע למנוי כי הסיר או חסם את הגישה לחומר.

הודעה נגדית:

כדי שההודעה הנגדית שלך תהיה תקפה, היא חייבת להיות הודעה בכתב ויש להמציאה אל הנציג הממונה על ידי ספק השירותים, ועליה לכלול באופן מהותי כדלהלן:

 1. חתימה פיזית או אלקטרונית של המנוי;
 2. זיהוי החומרים שהוסרו או שהגישה אליהם נחסמה ושל המקום שבו הופיעו חומרים אלה לפני שהוסרו או לפני שהגישה אליהם נחסמה;
 3. הצהרה באזהרה בדבר העונשים הצפויים לפי החוק על עדות שקר, כי המנוי מאמין בתום לב שהחומר הוסר או הושתק בשל טעות או טעות בזיהוי של החומר שמיועד להסרה או לחסימת גישה;
 4. שם המנוי, כתובתו ומספר הטלפון שלו, והצהרה כי המנוי מסכים לסמכות השיפוט של בית המשפט הפדרלי במחוז השיפוטי שבו נמצאת הכתובת, או אם כתובת המנוי היא מחוץ לארה"ב, בכל מחוז שיפוטי שבו נמצא ספק השירותים, וכי המנוי יסכים לשירות הליכי מהאדם שנתן את ההודעה או מנציגו.

עם קבלת ההודעה הנגדית שתכלול את המידע שבסעיפים 1 עד 4 לעיל:

 1. ספק השירותים ימציא למתלונן ללא דיחוי העתק של ההודעה הנגדית;
 2. ספק השירותים יודיע לצד המתלונן שיחליף את החומר שהוסר או יחדל לחסום גישה אליו תוך עשרה (10) ימי עסקים;
 3. ספק השירותים יחליף את החומר שהוסר או יחדל לחסום גישה לחומר תוך עשרה (10) עד (14) ימי עסקים לאחר קבלת ההודעה הנגדית, ובלבד שהנציג הממונה של ספק השירותים לא קיבל הודעה מהצד המתלונן שהוגשה תביעה לבית משפט ובה בקשה לצו שימנע מהמנוי לעסוק בפעילות מפרה בקשר אל החומר שברשת או במערכת של ספק השירותים.

11. חיסיון. לא תחשוף/תחשפי מידע חסוי של Digi-Key כל עוד המידע שומר על טבעו החסוי. כפי שהוא משמש בהסכם זה, "מידע חסוי של Digi-Key" משמעותו כל מידע שאינו נחלת הציבור, שנחשף על ידינו באמצעות היישומים לשירותי אינטרנט או התוכנה המסומן כחסוי או שבאופן סביר יש להבינו כחסוי, בהתחשב באופי המידע או הנסיבות האופפות את חשיפתו. לא תשתמש/י, ואל תאפשר/י שימוש, במידע החסוי של Digi-Key למעט כפי המותר במפורש להלן. המידע החסוי של Digi-Key, כולל, אך ללא הגבלה, מידע שאינו נחלת הציבור הקשור למכירות שלנו או של שותפינו העסקיים, האחוז השולי, המספרים השוליים, טכנולוגיה, לקוחות, תוכניות עסקיות, פעילויות קידום מכירות ושיווק, כספים וענייני עסקים אחרים (כולל, אך לא מוגבל לו, כל מידע על אחת מבדיקותינו המכונות 'בדיקות ביתא' או הקשור אליהן, או מוצר של 'בדיקת ביתא' שהתקבל כתוצאה מהשתתפותך ב'בדיקת ביתא' כזו) ומידע של צד שלישי שאנחנו חייבים לשמור כחסוי. על אף כל הוראה אחרת בסעיף זה, לא תהיה לך כל חובת חיסיון כלפינו לפי סעיף זה לעיל ביחס לכל מידע שזמין לציבור או הופך לכזה ללא הפרת תנאי שימוש אלה, שניתן לראות בתיעוד שהיה ידוע לך בעת קבלתו מחברת Digi-Key, שהתקבל מצד שלישי שלא השיג או חשף אותו על ידי מעשה עוולה או נזיקין, או שניתן להוכיח באמצעות תיעוד שפותח באופן עצמאי על ידך.

12. הדין החל; יישוב סכסוכים. החוקים של מדינת מינסוטה יהיו ישימים לתנאי שימוש אלה, ללא התייחסות לניגודים בהוראות החוקים. אמנת האומות המאוחדות משנת 1980 בנושא מכר טובין בין-לאומי, אמנת האומות המאוחדות בנושא מגבלת זמן בעסקאות מכר טובין בין-לאומי, וחוק העסקאות האחיד לתעשיית המחשבים והמידע וכל יישומיו במדינות השונות, וכל העדכונים המאוחרים בהם, אינם חלים על הסכם זה. כל מחלוקת או תביעה הנובעות מתנאי שימוש אלה או בקשר אל הסכם זה, או בקשר אל השימוש שלך באתר, בשירות או בתוכן ("מחלוקת") תיושב על ידי בוררות בכפוף לכללים של איגוד הבוררות האמריקני (AAA), ואתה/את מוותר/ת בזאת על כל זכות למשפט עם מושבעים, שהייתה יכולה להיות לך באופן אחר. בורר יחיד ינהל כל בוררות, ובורר זה יקבע, על פי שיקול דעתו הבלבדי, את האפשרות לבוררות של כל טענה למחלוקת. כל בוררות תתנהל במיניאפוליס, מינסוטה. במלוא ההיקף המותר על פי דין, שום בוררות לפי תנאי שימוש אלה לא תצטרף לבוררות המערבת כל צד אחר הכפוף לתנאי שימוש אלה, בין אם באמצעות הליכי בוררות ייצוגית או בדרך אחרת. פסק דין על פסק בוררות שנקבע על ידי בורר ניתן להגשה בכל בית משפט מדינתי או פדרלי בתוך ומחוץ למדינת מינסוטה. על אף האמור לעיל, במקום או בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשות Digi-Key‏, Digi-Key עשויה לבקש צו מניעה או סעד אחר בכל בית משפט מדינתי, פדרלי או לאומי בעל סמכות שיפוט עקב כל הפרה בפועל או לכאורה של הקניין הרוחני או זכויות הקניין של Digi-Key או של כל צד שלישי. אתה/את מסכים/מה בזאת באופן בלתי הפיך לסמכות ומקום שיפוט שאינם בלעדיים של בתי המשפט המדינתיים והפדרליים של מדינת מינסוטה ביחס לכל צו מניעה או סעד אחר מסוג זה. אתה/את מכיר/ה גם כי הזכויות של Digi-Key בקניין הרוחני שלה הן בעלת אופי מיוחד, ייחודי, יוצא דופן, הנותן לזכויות אלה ערך מיוחד, ששימוש לא מורשה בהן, חשיפתן, או אובדנן אינם ניתנים להערכה בקלות ועשויים שלא להיות מתוגמלים כראוי בנזקים כספיים.

13. הוראות כלליות. תנאים ותניות נוספים שעשויים להיות מוצגים בפניך באתר כחלק משירותים נוספים או בקשר עם תוכן נוסף, ותנאים ותניות נוספים אלה יחולו על השירותים או התוכן הספציפיים עליהם הם מצהירים שהם חלים למעט כאשר הם בסתירה עם תנאי שימוש אלה, ואזי תנאי שימוש אלה יגברו ויהיו הקובעים. תנאי שימוש אלה מהווים את מלוא ההסכם בין הצדדים בכל הנוגע לנושא שבו הוא עוסק. שום ויתור מצד Digi-Key בגין הפרה או מחדל דנן לא ייחשב כוויתור בגין הפרה או מחדל קודמים או עתידיים כלשהם. אם חלק כלשהו מתנאי שימוש אלה נקבע בידי בית משפט מוסמך או בורר עם סמכות שיפוט על סכסוכים כבלתי חוקי או ככזה שאינו ניתן לאכיפה, לא תהיה לכך כל השפעה על כל תנאי אחר בתנאי שימוש אלה וכל התנאים האחרים האלה יישארו במלוא תוקפם, ולבית משפט או בורר כאלה תהיה הסמכות, במידת האפשר, לתקן כל הוראה בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה המשקפת במדויק ביותר את כוונת הצדדים, כפי שהיא מוצגת על ידי הניסוח המקורי של הוראה זו בעת הפיכתה לתקפה וניתנת לאכיפה. לא ניתן להמחות או להעביר זכויות, חובות, הסכמים או התחייבויות דנן, בין על פי דין, בין בדרך של מיזוג או בכל דרך אחרת, ללא הסכמה כתובה מראש מאת Digi-Key. תנאי שימוש אלה והנושא שהם מכסים, כולל אך ללא הגבלה, את האתר, השירותים, והתוכן לא יוצרים כל יחסי מיזם משותף, שותפות, תעסוקה, או סוכנות בינך לבין Digi-Key או ספקיה. ההתחייבויות, הזכויות, התנאים והתניות דנן יהיו מחייבים ותקפים רק לטובת הצדדים דנן ולטובת חליפיהם ומוטביהם המורשים, בהתאמה.

14. שינויים בתנאי השימוש. Digi-Key שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים של תנאי שימוש אלה ללא הודעה. שינויים כאלה עשויים לכלול, אך אינם מוגבלים, לחיובים, אם קיימים, הקשורים לגישה שלך לאתר ושימושך בו או בכל חלק שלו, כולל אך ללא הגבלה, באתר TechXchange או eewiki.net. אתה/את אחראי/ת לבחון תנאי שימוש אלה לפני גישה, ביקור, גלישה, שימוש, או אינטראקציה, או ניסיון לאינטראקציה, עם כל חלק באתר או כל תוכנה, תוכנית או שירותים באתר, והשימוש הנמשך שלך באתר, בשירותיו או בתוכנו לאחר כל שינוי בתנאי שימוש אלה ומאשר את הסכמתך לתנאי השימוש שיהיו קיימים אז. במקרה של שינוי או עדכון בתנאי שימוש אלה, "תאריך השינוי האחרון" יעודכן בהתאם. כחלק מתאריך הרישום כדי להפוך למשתמש רשום עבור פונקציונליות מסוימת באתר, בחרת, כברירת המחדל, לקבל מ- Digi-Key על פי שיקול דעתה הודעות דואר אלקטרוני המוסרות לך על שינויים בתנאי שימוש אלה ו/או במדיניות Digi-Key. אתה/את יכול/ה לבחור לא לקבל דוא"ל זה על ידי יציאה מברירת מחדל זו. למרות כל הוראה נוגדת בתנאי שימוש אלה, Digi-Key רשאית לבצע שינויים בתנאי שימוש אלה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ושינויים אלה יחייבו אותך ואת Digi-Key.

הגרסה הגוברת
הגרסה האנגלית של תנאים ותניות אלה תגבר בכל מקרה שבו יש סתירה בין הגרסה האנגלית ובין כל גרסה בשפה אחרת.

‎© 2017, Digi-Key Corporation. כל הזכויות שמורות.

שאלות או פרטים נוספים. אם יש לך שאלות ביחס לתנאי שימוש אלה או שאתה מעוניין לקבל פרטים נוספים, שלח דוא"ל אל international.customer.service@digikey.com.

ב. תניות ההזמנה

כל ההזמנות המתבצעות אצל Digi-Key, לרבות אלה עבור מוצרי שירות Chip Outpost ובאמצעות כל חנות אינטרנט העשויה להיות ממותגת באמצעות שמות של גופים אחרים ומשובצת באתרי האינטרנט של גופים אחרים אלה, כפופות לתנאים של תניות הזמנה אלה. כל ניסיון לשינוי כלשהו הנשלח על ידי הרוכש בכל מסמך נוסף שהוא נדחה בזאת במפורש. הזמנות המתבצעות בטפסים החורגים מתנאים ותניות אלה ייתכן ויתקבלו, אולם אך ורק אם התנאים של תניות הזמנה אלה יגברו ותנאים אלה יהיו התנאים הבלבדיים אשר יקבעו בהזמנה.

1. תיקוף ואישור הזמנה. כאשר את/ה מבצע/ת הזמנה, אנו עשויים לאמת את שיטת התשלום, הכתובת לשילוח ו/או מספר הזיהוי לפטור ממסים, אם בכלל, לפני שאנו מעבדים את הההזמנה שלך. ביצוע הזמנה שלך אצל Digi-Key מהווה קבלה של הצעת Digi-Key למכור את המוצרים שלנו, בכפוף לזמינות ובהתאם לתנאים הכלולים בתניות הזמנה אלה. חברת Digi-Key, בהתאם לשיקול דעתה, עשויה להשלים את ההזמנה על ידי עיבוד התשלום שלך והשילוח של המוצר, או, שהיא עשויה, מכל סיבה שהיא, לסרב להשלים את ההזמנה שלך או חלק כלשהו מההזמנה שלך. אף הזמנה אינה נחשבת כמושלמת עד אשר המוצר נשלח. אם אנו מסרבים להשלים את ההזמנה שלך, אנו ננסה להודיע לך באמצעות כתובת הדוא"ל או פרטי התקשרות אחרים אשר סיפקת עם ההזמנה שלך. תאריכי מסירה ו/או שילוח הניתנים בהקשר לכל הזמנה שהיא הם בבחינת הערכות בלבד ואינם מייצגים תאריכים קבועים או מובטחים באחריות.

2. מגבלות על כמויות. חברת Digi-Key עשויה להגביל או לבטל כמויות זמינות לרכישה בכל הזמנה שהיא על פי כל בסיס שהוא, ולשנות את הזמינות או את משך כל אחת מההצעות המיוחדות בכל זמן. חברת Digi-Key עשוייה לדחות כל הזמנה שהיא, או חלק כלשהו מהזמנה.

3. תקשורת אלקטרונית. כאשר את/ה מבצע/ת הזמנה באמצעות האתר, את/ה נדרש/ת לספק כתובת דוא"ל חוקית, אשר אנו עשויים להשתמש בה כדי לתקשר אתך ביחס למצב ההזמנה שלך, ולספק לך כל הודעות אחרות, גילוים או תקשורת אחרת ביחס להזמנה שלך. את/ה מסכים/מה כי Digi-Key לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שיגרם לך, או לכל מידע שאת/ה לא תקבל/י, כתוצאה ממחדל שלך בהספקה ובתיקוף של כתובת דוא"ל חוקית או כתוצאה מכשל של מערכת הדואר האלקטרוני שלך, מסנני דואר זבל, או מכשולים אחרים לקבלתך את התקשורת מחוץ לשליטתה הסבירה של Digi-Key.

4. פרטי מטבע. אתר האינטרנט מתוכנן באופן בלעדי עבור ישראל ועבור רכישה בשקלים (ש"ח, ILS) או בדולר אמריקאי (USD). עבור הזמנות ליעדים אחרים מחוץ לישראל, אנא השתמשו באתר האינטרנט של Digi-Key בדולר אמריקאי (USD)‏, www.digikey.com, או באתר האינטרנט הספציפי של המדינה המתאימה. בהזמנות באמצעות הטלפון, אנא הודיעו לנציג המכירות של Digi-Key על העדיפות שלכם לגבי המטבע בזמן ביצוע ההזמנה.

5. מידע על המוצרים והתמחור. למעט המוצרים המצוינים כמוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי), חברת Digi-Key רוכשת את כל מוצריה ישירות מהיצרנים המקוריים שלהם. חברת Digi-Key רוכשת מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי) ישירות מהיצרנים המקוריים שלהם או ממוכרי משנה המורשים על ידי היצרן.

חברת Digi-Key משקיעה מאמצים סבירים כדי לספק פרטים עדכניים ומדויקים לגבי המוצרים והמחירים, אך אינה יכולה להבטיח באחריות את רמת העדכניות והדיוק של כל אחד מהפרטים האלה. פרטים ביחס למוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה. המחירים עשויים להשתנות בכל זמן ללא הודעה מוקדמת לפני הסכמת Digi-Key לקבלת ההזמנה שלכם. במקרה שהתגלתה טעות מהותית בתיאור או בזמינות של מוצר העשויה להשפיע על הזמנה עומדת שלכם אצל Digi-Key, או טעות בתמחור, אנו נודיע לכם על הגרסה הנכונה, ואתם תוכלו לבחור האם להסכים לגרסה המתוקנת, או לבטל את ההזמנה. אם תחליטו לבטל את ההזמנה, וכרטיס האשראי שלכם כבר חויב עבור הרכישה, Digi-Key תזכה את כרטיס האשראי שלכם בסכום החיוב. התמחור באתר אינטרנט זה הוא בשקלים (ש"ח, ILS) או בדולר אמריקאי (USD). 

6. תשלום. חברת Digi-Key מציעה את שיטות התשלום הבאות עבור לקוחות בשקלים (ש"ח, ILS)‏: MasterCard, ‏VISA‏, American Express ותשלום מראש בהעברה בנקאית, כמו גם אשראי בחשבון פתוח למוסדות ועסקים מאושרים. התשלום חייב להיות במטבע בו בוצעה ההזמנה. עבור לקוחות USD אנו מציעים את שיטות התשלום הבאות: MasterCard‏‏, VISA‏, American Express‏, Discover‏, תשלום מראש בהעברה בנקאית, צ'ק בנקאי של בנק בארה"ב, כמו גם אשראי בחשבון פתוח למוסדות ועסקים מאושרים. איננו יכולים לקבל צ'קים אישיים או צ'קים אישיים מאושרים. בהזמנות בהעברת כספים עלולים להיות עיכובים משמעותיים. השימוש במכתבי אשראי חייב להיות מאושר מראש על ידי מחלקת הנהלת החשבונות של Digi-Key.

בקשה לפתיחת חשבון. להשגת בקשה לפתיחת חשבון עבור אשראי חשבון פתוח, הגישו בקשה לפתיחת חשבון. אנא הביאו בחשבון מספיק זמן עבור תהליך הבקשה לפתיחת חשבון. בכדי למנוע עיכוב בהזמנה  הראשונה שלכם, תוכלו לבחור בשיטת תשלום חלופית. 

7. דמי משלוח. לחצו כאן כדי לראות אם הרכישה שלכם עומדת בתנאי משלוח חינם של DHL. אם הרכישה שלכם אינה עומדת בתנאים למשלוח בחינם, דמי המשלוח ישולמו מראש ויוספו לחשבונית. משלוחים בשקלים (ש"ח, ILS) הם בתנאי DDP לתל-אביב, ישראל, (כמוגדר ב- INCOTERMS 2010). החבילות יישלחו מתל-אביב, ישראל, למיקום שלך בתנאי CPT (כמוגדר ב-INCOTERMS 2010). משלוחים ב- USD נשלחים בתנאי CPT במקרה של תשלום-מראש והוספה (Prepay and Add), או בתנאי FCA‏ ת'יף ריבר פולס במקרה והחיוב הוא לחשבון המשלח, כמוגדר ב- INCOTERMS 2010. כל דמי המשלוח החלים הם ממרכז הפצת המוצרים של Digi-Key בת'יף ריבר פולס, מינסוטה, ארה"ב. הזמינות של שיטות המשלוח תלויה במדינת היעד. משלוחים במשקל או בגודל חורגים עשויים לדרוש דמי משלוח נוספים. חברת Digi-Key תודיע לכם לפני המשלוח אם תנאים אלה מתקיימים.

8. דמי טיפול. אין כמות מינימום להזמנה או דמי טיפול.

9. מיסים. חברת Digi-Key תוסיף מע"מ למוצרים ולשירותים שבחשבונית שלכם עבור הזמנות בשקלים (ש"ח, ILS). כיבואן לישראל שאינו-תושב, Digi-Key תשלם היטל מכס על כל המשלוחים בשקלים (ש"ח, ILS) ותהיה אחראית להעריך ולהגיש מע"מ על משלוחים אלו. עבור הזמנות ב- USD, המע"מ יחול בזמן המסירה.

10. איחור בתשלומים. את/ה תשלם/מי ל- Digi-Key את כל ההוצאות שיגרמו לה בגבייה ממך של כל סכום שמועד התשלום שלו עבר, כולל כל הוצאות משפט, הוצאות גבייה והוצאות עורכי דין.

11. חוסר מלאי. אם מוצר שהזמנת אינו במלאי בזמן ביצוע ההזמנה, אתה יכול לבחור שהוא ישלח אליך במשלוח העוקב. אלא אם נקבע אחרת באתר, יחולו דמי משלוח נוספים על כל משלוח. הזמנות בהמתנה יעוכבו בהתאם לדרישתך. התנאים של סעיף 11 זה אינם ישימים למוצרים אשר מצוינים כמוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי) (עיין בסעיפים 15 ו- 17 להלן ביחס למוצרי Chip Outpost).

12. עמידה בתנאי הייצוא. בנוסף לארצות הברית ולטריטוריות שלה, חברת Digi-Key מקבלת הזמנות בינלאומיות. מוצרים מסוימים עשויים לא להיות זמינים למשלוח אל מחוץ לארצות הברית. כל ההזמנות ממקור או יעד  בינלאומי כפופות לחוקים, מגבלות, תקנות והוראות של הפיקוח על היצוא של ארצות הברית. את/ה מסכים/מה למלא אחר כל החוקים, המגבלות, התקנות וההוראות החלות של הפיקוח על היצוא של ארצות הברית או של סוכנויות או רשויות זרות. את/ה לא תמכור/רי, תייצא/י, תעביר/י, תשטען/ני, תמחה/י, תשתמש/י או תטפל/י במוצרים בדרך העשויה לגרום לכל אי-עמידה בחוקים, במגבלות, בתקנות ובהוראות החלות של הפיקוח על היצוא של ארצות הברית או של סוכנויות או רשויות זרות. את/ה אחראי/ת להשגת כל רישיון או אישור רשמי שהוא העשוי להידרש כדי לייצא, לייצא שוב או לייבא מוצרים. פריטים אלו מבוקרים על ידי ממשלת ארה"ב והם מאושרים ליצוא רק למדינה שהיא היעד הסופי לשימוש על ידי המקבל הסופי או המשתמש(ים) הסופי(ים) המוגדרים כאן. חל איסור למכור שנית, להעביר או למסור אותם בצורה אחרת, לכל מדינה אחרת או לכל אדם אחר מאשר המקבל הסופי או המשתמש(ים) הסופי(ים) המאושר(ים), הן בצורה המקורית שלהם או לאחר שמשלבים אותם בתוך פריטים אחרים, ללא קבלת אישור מראש מממשלת ארה"ב או כפי שמאושר אחרת בחוקים או בתקנות של ארה"ב.

13. נזק בהובלה. אם קיבלת סחורה שניזוקה בזמן ההובלה, חשוב מאוד לשמור על קרטון המשלוח, חומרי האריזה והחלקים ללא פגע. התקשר מידית ל- נציג שירות הלקוחות של Digi-Key כדי לפתוח תביעה.

14. מדיניות החזרה. ברוב המקרים, חברת Digi-Key תסכים לקבל החזרה של סחורה בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 14 והיא תחליף את המוצר או תשלם לך בחזרה את כספך, בהתאם לבחירתך.

כדי לפשט את הטיפול בסחורה מוחזרת:

 • התקשר לנציג שירות הלקוחות כדי לקבל מספר RMA (אישור סחורה מוחזרת) לפני החזרת המוצר/ים.
 • עבור כל ההחזרות שאינן קשורות לאחריות היצרנים, ההחזרות חייבות להתבצע תוך 30 יום מתאריך החשבונית, להיות מלוות במספר החשבונית המקורית, כולל הסבר קצר על הסיבה להחזרה, ולהיות באריזה המקורית במצב ניתן שוב למכירה.
 • כל ההתקנים הרגישים ל- ESD יעברו בדיקה עם כניסתם, תוך שימוש בהוראות Digi-Key לעבודה עם ESD והגרסה האחרונה ביותר של תקן ANSI/ESD S20.20. מוצר ESD אשר לא טופל בהתאם לתקן לא יהיה ראוי לזיכוי.
 • תשלום ההובלה בחזרה חייב להיות משולם מראש. מצטערים, לא ניתן לקבל החזרות תשלום בשעת המסירה (.C.O.D).
 • מוצרים אשר יוחזרו אך ורק עקב טעות לקוח עשויים להיות מחויבים בדמי החזרה למלאי.
 • אם Digi-Key רוכשת מוצר אצל יצרן במיוחד עבורך, מוצרים אלה עשויים להיות ללא-ביטול/ללא-החזרה (NCNR).
 • מוצר בתקן צבאי (Mil-Spec) שנרכש מ- Digi-Key הוא ללא-ביטול וללא-החזרה.
 • "פריטים שאינם בקטלוג" וחלקים המוגדרים כ"ללא-ביטול/ללא-החזרה (NCNR)" בזמן קבלת הצעת המחיר או המכירה אינם ניתנים להחזרה, כולל מוצרים המצוינים כמוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי), למעט האחריות המוגבלת של מוצרי Chip Outpost (עיין בסעיף 17 להלן).
 • החזרות המתייחסות לאחריות היצרנים כפופות לתנאים ותניות של האחריות הישימה של היצרן ולמדיניות ההחזרה הישימה של היצרן עבור המוצר (כלומר, מוצרים מסוימים עשויים לדרוש החזרה ישירות ליצרן). לפרטים התקשר לנציג שירות הלקוחות.

בהחזרת מוצר כלשהו ל- Digi-Key, אתה/את מציג/ה ומתחייב/ת כי המוצר המוחזר נרכש מ- Digi-Key, אינו זיוף או אינו תואם בצורה אחרת, ואינו מפר את המדיניות נגד זיופים של Digi-Key. אתה/את גם מסכים/מה כי Digi-Key רשאית לבדוק כל מוצר מוחזר שהוא כדי לקבוע האם מוצר זה הוא זיוף, אינו תואם, או מפר בצורה אחרת תניות הזמנה אלה. במקרה ש- Digi-Key קובעת, לפי שיקולה הבלבדי, כי מוצר מוחזר כלשהו הוא זיוף, אינו תואם או מפר בצורה אחרת תניות הזמנה אלה, Digi-Key רשאית (1) לדווח על בעיה זו לכל רשות ממשלתית או אסדרתית מתאימה או לכל צד שלישי מתאים; (2) לבודד מוצר זה לבדיקה נוספת או לניתוח אחר; ו/או (3) לנקוט בצעדים אחרים כפי שנדרש או מותר בהתאם לדין החל.

15. Chip Outpost (עודפי מלאי). מוצרי Chip Outpost הם מוצרים מעודפי מלאי. מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי) כוללים, אך ללא הגבלה, עודפי רכיבים אלקטרוניים אשר מסופקים ישירות מספק המוצרים או ממפיץ בעל זיכיון במסגרת ערוץ החזרות מורשה על ידי הספק. חברת Digi-Key סמוכה ובטוחה כי מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי) הנם מוצרים באיכות גבוהה, אך למרות זאת ייתכן כי בפועל הם כוללים פגמים מסוימים, כולל, אך ללא הגבלה, קודי תאריך מיושנים, או ייתכן כי ייצורם הופסק ו/או כי הוגדרו כמיושנים על ידי היצרן. מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי) מוגבלים בכמותם ואינם זמינים להזמנות ממתינות. אחריות יצרן אינה חלה על מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי). כל המכירות של מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי) הן סופיות. אם אתה רוכש מוצר Chip Outpost (עודפי מלאי), את/אתה מבין/נה כי המוצר הושג על ידי Digi-Key על בסיס של ללא-ביטול/ללא-החזרה (NCNR); לכן, הרכישה שלך של מוצר המוגדר כמוצר Chip Outpost (עודפי מלאי) היא ללא-ביטול/ללא-החזרה (NCNR), למעט האחריות המוגבלת עבור מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי) (עיין בסעיף 17 להלן).

16. אי-שימוש כרכיבים קריטיים או רכיבי QPL‏. המוצרים הנמכרים על ידי Digi-Key אינם מורשים לשימוש ביישומים מסוימים, לרבות, אך ללא הגבלה, בטיחות חיים, תמיכה בחיים, שימור חיים, ניתוחים, שתלים בבני אדם, יישומים גרעיניים, או יישומים במטוסים או לכל שימוש או יישום כלשהו שבו כשל של רכיב בודד עלול ליצור מצב שבו סביר שייגרם נזק לרכוש, לגוף או מוות, אלא אם נושא משרה מורשה של היצרן חתם על הסכם החל באופן ספציפי על שימוש כזה. בנוסף, אתה/את מסכים/מה שחברת Digi-Key אינה ב- "רשימת היצרנים המורשים" ("QML"), ואינה מוכרת רכיבי "רשימת המוצרים המורשים" ("QPL") עבור יישומים צבאיים. כל ההתייחסויות למפרט צבאי או למפרט QPL הן לשם ייחוס בלבד, וכל מכירה שהיא של מוצרים כאלו על ידי Digi-Key‏ היא עבור שימושים לא-צבאיים בלבד. אתה/את מסכים/מה שכל רכישות כאלו הם עבור יישומים מסחריים או אחרים שאינם דורשים רכיבי QPL. אתה/את מסכים/מה לשפות ולהגן על Digi-Key ועל היצרן של המוצרים מפני כל הנזקים, העלויות וההוצאות אשר עלולים להיגרם, כולל אך ללא הגבלה, שכר טרחה והוצאות של עורכי דין בהקשר לכל תביעה או איום בתביעה הנובעים משימוש במוצרים ביישומים שאינם מורשים.

17. אחריות על המוצרים.

א) אחריות מוגבלת למוצר כללי. כל המוצרים נמכרים על בסיס "כפי שקיים" ו"לפי זמינות". Digi-Key מסכימה להעביר אליך, בזמן המכירה, ככל שניתן להעביר, כל אחריות שהיא אשר Digi-Key מקבלת מיצרנים בהקשר למוצרים שנמכרו לך על ידי Digi-Key. עותקים של כתבי אחריות אלה של יצרנים הם זמינים לפני רכישת המוצרים, באמצעות פנייה אל Digi-Key. עותקים של כתבי אחריות של יצרנים אינם חלים על מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי), ובמקום זאת מוצרים הנרכשים באמצעות שירות Chip Outpost כפופים לאחריות המוגבלת הנפרדת של Chip Outpost המוגדרת בסעיף 17 זה. על פריטי מלאי מסוימים המפורסמים באופן מיוחד אין אחריות יצרן או DIGI-KEY מכל סוג שהוא, מוצרים כאלה נמכרים בכמויות מוגבלות בלבד ואין אפשרות להזמנה ממתינה או החזרה של מוצרים כאלה.

ב) אחריות מוגבלת למוצרי Chip Outpost. אחריות מוגבלת זו ישימה למוצרים המצוינים על ידי Digi-Key, באתר או בצורה אחרת, כמוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי) ("מוצרי Chip Outpost"). אם תבחר לרכוש כל מוצר Chip Outpost (עודפי מלאי), חברת Digi-Key תהיה אחראית אך ורק כלפי הרוכש המקורי של מוצר מסוג זה מחברת Digi-Key, כי מוצר Chip Outpost (עודפי מלאי) יהיה נקי מפגמים בחומרים ובעבודה במשך שלוש (3) שנים מתאריך החשבונית המקורית שהוצאה לאותו מוצר Chip Outpost (עודפי מלאי) ("תקופת האחריות המוגבלת למוצרי Chip Outpost"). האחריות המוגבלת אינה ישימה לכל מוצר (1) שהיה נתון לשימוש שלא כשורה, שימוש לא נכון (כולל, אך ללא הגבלה, מטען סטטי), הזנחה, תאונה או שינוי, (2) אינו מסוגל בצורה אחרת להיבדק, (3) הותקן בסביבת התקנה שאינה מתאימה למוצר, (4) השתמשו בו למטרות אחרות מאשר למטרה עבורה הוא תוכנן, או (5) ניזוק עקב שריפה, הצפה, רוח, ברק או סיבות דומות.

 1. מימוש אחריות מוגבלת זו. כסעד הבלבדי העומד לרשותך עבור כל הפרה שהיא של אחריות מוגבלת זו, Digi-Key תפעל מידית, בהתאם לבחירתה, (1) תחליף כל מוצר Chip Outpost (עודפי מלאי) שאינו עומד בתנאי אחריות מוגבלת זו, או (2) תשלם לך את מחיר הרכישה של מוצר Chip Outpost הפגום; בתנאי, בכל אופן, שסעדים אלה מותנים בכך שתחזיר את מוצר Chip Outpost במשך תקופת האחריות המוגבלת למוצרי Chip Outpost, או תוך עשרה (10) ימים לאחר מכן, ביחד עם תיאור בכתב של הפגמים הנטענים, בהתאם למדיניות ההחזרה של Digi-Key (עיין בסעיף 14 לעיל).
 2. בדיקה על ידי צד שלישי. חברת Digi-Key שומרת לעצמה את הזכות לבחינה ולבדיקה באמצעות צד שלישי בלתי-תלוי של כל מוצר Chip Outpost (עודפי מלאי) שהוא אשר הוא פגום לכאורה כדי לקבוע האם מוצר זה הוא אכן פגום. המסקנה של צד שלישי בלתי-תלוי זה תהיה ממצה, סופית ומחייבת אותך ואת Digi-Key.

ג) מיאון לגבי כל סוגי האחריות האחרים. למעט אם נקבע אחרת בסעיף 17 זה, (1) חברת Digi-Key אינה מעמידה אחריות או מצגים, במפורש או במשתמע, בקשר לכל מוצר שהוא, וכן (2) חברת Digi-Key מתנערת במפורש מכל אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת, משתמעת, לפי דין או אחרת, כולל, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, להתאמה למטרה או כותרת מסוימת ולאי-הפרה בהקשר למוצרים. המוצרים עשויים להיות כפופים לפטנטים, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים, זכויות עיצוב וזכויות אחרות של צדדים שלישיים. בכל מקרה שהוא Digi-Key לא תישא בכל אחריות או חבות במקרה של תביעה בגין הפרת זכות כלשהי מזכויות אלה. אם הזמנה כוללת תוכנה או קניין רוחני אחר, אזי תוכנה או קניין רוחני אחר אלה מסופקים לך על ידי Digi-Key בכפוף לכל זכויות הקניין הרוחני ורישיון המשתמש הישימים. שום דבר מהאמור כאן לא יתפרש כמתן זכויות כלשהן או רישיון כלשהו להשתמש בכל תוכנה שהיא או בקניין רוחני אחר שהוא, בכל אופן שהוא או לכל מטרה שהיא אשר אינם מורשים במפורש בהסכם הרישיון האמור. מבלי להגביל בכל דרך שהיא את הכלליות של האמור לעיל:

 1. הנדסת יישומים. חברת Digi-Key מציעה את הנדסת היישומים שלה אך ורק לנוחותם של לקוחות Digi-Key. אנשי הנדסת היישומים של Digi-Key משתדלים לספק מידע מועיל בקשר למוצרים. חברת Digi-Key אינה ערבה לכך שמידע או המלצות כלשהם שיסופקו יהיו מדויקים, מלאים, או נכונים, ועל Digi-Key לא תחול כל אחריות או חבות מכל סוג שהוא בהקשר לכל מידע או המלצות שסופקו, או להסתמכות שלך על מידע זה או על המלצות אלה. אתה/את תהיה/י האחראי/ת הבלבדי/ת לנתח את המידע ולקבוע את הנאותות של כל מידע או המלצות שניתנו על ידי אנשי הנדסת היישומים של Digi-Key, וכל הסתמכות על מידע או המלצות אלה היא על סיכונך ובהתאם לשיקול דעתך. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, כל התחליפים המוצעים או הייחוסים הצולבים בהקשר לחלקים הם בבחינת המלצות בלבד, וחברת Digi-Key אינה נותנת כל התחייבות או אחריות כי הפרטים או ההמלצות האלה הם מדויקים, מלאים או נכונים.
 2. אף אחריות אחרת. למעט אם מנהל מוסמך-כראוי של Digi-Key נתן בכתב אחריות נוספת, אף עובד או סוכן של Digi-Key או של כל צד אחר שהוא אינו מוסמך לתת כל אחריות שהיא בנוסף לאלה שנקבעו בסעיף 17 זה.

ד) הגבלת האחריות. בשום מקרה DIGI-KEY לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים, עונשיים או מרתיעים (כולל, אך ללא הגבלה, אובדן רווחים, אובדן חסכונות או אובדן הזדמנויות עסקיות) הנובעים או קשורים לכל מוצר שהוא, גם אם DIGI-KEY קיבלה הודעה על האפשרות לנזקים כאלה. בכפוף לאמור לעיל, בשום מקרה שהוא החבות של DIGI-KEY בהקשר בדרך כלשהי לכל מוצר שהוא לא תעלה על מחיר הרכישה של המוצר, ללא התחשבות בתיאוריה המשפטית שתיטען עבור חבות זו בין אם בחוזה, בנזיקין, באחריות או בכל צורה אחרת. את/ה מאשר/ת שהסכומים ברי התשלום עבור המוצרים מבוססים בחלקם על מגבלות אלה, ואת/ה מסכים/מה בהמשך לכך שמגבלות אלה יחולו למרות הכול, על אף כל כשל שהוא של המטרה העיקרית של כל סעד מוגבל שהוא.

מדינות מסוימות עשויות שלא לאפשר החרגה או הגבלה של נזקים אגביים או תוצאתיים, לכן ההגבלה או ההחרגה שלעיל עשויה שלא לחול עליך, אך בכל מקרה היא תחול במלוא ההיקף המותר על פי דין.

18. כוח עליון. חברת Digi-Key לא תהיה אחראית לעיכובים במסירה או לכשל בביצוע התחייבויותיה בשל סיבות שמעבר לשליטתה הסבירה, כולל, אך ללא הגבלה, הקצאת מוצרים, מחסור בחומרים, סכסוכי עבודה, עיכובים בתובלה, נסיבות שלא נצפו מראש, מעשים של כוח עליון, מעשים או מחדלים של צדדים אחרים, מעשים או מחדלים של רשויות אזרחיות או צבאיות, סדרי עדיפות ממשלתיים, שריפות, שביתות, שיטפונות, תנאי מזג אוויר קשים, הפרעות לפעולת מחשבים, טרור, מגפות, הגבלות עקב הסגר, מרידות או מלחמה. מועד המסירה או הביצוע של Digi-Key יוארך במשך תקופת העיכוב האמור, או ש- Digi-Key תהיה רשאית, לפי בחירתה, לבטל כל הזמנה או חלק שנותר ממנה, ללא חבות, על ידי מתן הודעה על כך.

19. הדין החל; יישוב סכסוכים; הגבלה על תובענות. החוקים של מדינת מינסוטה יחולו על תניות הזמנה אלה, ללא התייחסות לניגודים בהוראות החוקים. אמנת האומות המאוחדות משנת 1980 בנושא מכר טובין בין-לאומי, אמנת האומות המאוחדות בנושא מגבלת זמן בעסקאות מכר טובין בין-לאומי, וחוק העסקאות האחיד לתעשיית המחשבים והמידע וכל יישומיו במדינות השונות, וכל העדכונים המאוחרים בהם, אינם חלים על תניות הזמנה אלה. כל מחלוקת או תביעה הנובעת מתניות הזמנה אלה או בקשר לתניות הזמנה אלה או המתייחסת לרכישה או שימוש שלך במוצרים ("מחלוקת") תיושב על ידי בוררות בכפוף לכללים של איגוד הבוררות האמריקני (AAA), ואת/ה מוותר/ת בזאת על כל זכות למשפט עם מושבעים, שהייתה יכולה להיות לך באופן אחר. בורר יחיד ינהל כל בוררות, ובורר זה יקבע, על פי שיקול דעתו הבלבדי, את האפשרות לבוררות של כל טענה למחלוקת. כל בוררות תתנהל במיניאפוליס, מינסוטה. במלוא ההיקף המותר על פי דין, שום בוררות לפי תניות הזמנה אלה לא תצטרף לבוררות המערבת כל צד אחר הכפוף לתניות הזמנה אלה, בין אם באמצעות הליכי בוררות ייצוגית או כל דרך אחרת. פסק דין על פסק בוררות שנקבע על ידי בורר ניתן להגשה בכל בית משפט מדינתי או פדרלי בתוך ומחוץ למדינת מינסוטה. על אף האמור לעיל, במקום או בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשות Digi-Key‏, Digi-Key עשויה לבקש צו מניעה או סעד אחר בכל בית משפט מדינתי, פדרלי או לאומי בעל סמכות שיפוט עקב כל הפרה בפועל או לכאורה של הקניין הרוחני או זכויות הקניין של Digi-Key או של כל צד שלישי. אתה/את מסכים/מה בזאת באופן בלתי הפיך לסמכות ומקום שיפוט שאינם בלעדיים של בתי המשפט המדינתיים והפדרליים של מדינת מינסוטה ביחס לכל צו מניעה או סעד אחר מסוג זה. אתה/את מכיר/ה גם כי הזכויות של Digi-Key בקניין הרוחני שלה הן בעלת אופי מיוחד, ייחודי, יוצא דופן, הנותן לזכויות אלה ערך מיוחד, ששימוש לא מורשה בהן, חשיפתן, או אובדנן אינם ניתנים להערכה בקלות ועשויים שלא להיות מתוגמלים כראוי בנזקים כספיים. כל תביעה חייבת להיות מוגשת תוך שנה אחת (1) מתאריך הרכישה או ההספקה של המוצר המדובר למעט תביעה המבוססת על הפרה של האחריות אשר חייבת להיות מוגשת תוך תשעים (90) יום מהתאריך שבו Digi-Key סירבה לתביעת אחריות בהתאם לסעיף 17 של תניות הזמנה אלה.

20. הוראות כלליות. תניות הזמנה אלה מהוות את מלוא ההסכם בין הצדדים בכל הנוגע לנושא שבו הן עוסקות. שום ויתור מצד Digi-Key בגין הפרה או מחדל דנן לא ייחשב כוויתור בגין הפרה או מחדל קודמים או עתידיים כלשהם. אם חלק כלשהו בתניות הזמנה אלה נקבע בידי בית משפט מוסמך או בורר עם סמכות שיפוט על סכסוכים כבלתי חוקי או ככזה שאינו ניתן לאכיפה, לא תהיה לכך כל השפעה על כל תנאי אחר בתניות הזמנה אלה וכל התנאים האחרים האלה יישארו במלוא תוקפם, ולבית משפט או בורר כאלה תהיה הסמכות, במידת האפשר, לתקן כל הוראה בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה המשקפת במדויק ביותר את כוונת הצדדים, כפי שהיא מוצגת על ידי הניסוח המקורי של הוראה זו בעת הפיכתה לתקפה וניתנת לאכיפה. לא ניתן להמחות או להעביר זכויות, חובות, הסכמים או התחייבויות דנן, בין על פי דין, בין בדרך של מיזוג או בכל דרך אחרת, ללא הסכמה כתובה מראש מאת Digi-Key. תניות הזמנה אלה והנושא שהן מכסות, כולל, אך לא רק, רכישת מוצרים, לא יוצרים כל יחסי מיזם משותף, שותפות, תעסוקה, או סוכנות בינך לבין Digi-Key או ספקיה. ההתחייבויות, הזכויות, התנאים והתניות דנן יהיו מחייבים ותקפים רק לטובת הצדדים דנן ולטובת חליפיהם ומוטביהם המורשים, בהתאמה.

21. שינויים בתניות ההזמנה. Digi-Key שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים של תניות הזמנה אלה ללא הודעה. אתה/את אחראי/ת לבחון תניות הזמנה אלה לפני ביצוע רכישת מוצרים, ורכישתך את המוצרים לאחר שינויים כלשהם בתניות הזמנה אלה מאשרת את הסכמתך לתניות ההזמנה שהיו נוכחיות אז. במקרה של שינוי או עדכון בתניות הזמנה אלה, "תאריך השינוי האחרון" יעודכן בהתאם. כחלק מתאריך הרישום כדי להפוך למשתמש רשום עבור פונקציונליות מסוימת באתר, בחרת, כברירת המחדל, לקבל מ- Digi-Key על פי שיקול דעתה הודעות דואר אלקטרוני המוסרות לך על שינויים בתניות הזמנה אלה ו/או במדיניות Digi-Key. אתה/את יכול/ה להחליט שלא לקבל דוא"ל זה על ידי בחירה באפשרות היציאה מברירת מחדל זו. למרות כל הוראה נוגדת בתניות הזמנה אלה, Digi-Key רשאית לבצע שינויים בתניות הזמנה אלה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ושינויים אלה יחייבו אותך ואת Digi-Key.

הגרסה הגוברת
הגרסה האנגלית של תניות הזמנה אלה תגבר בכל מקרה שבו יש סתירה בין הגרסה האנגלית ובין כל גרסה בשפה אחרת.

‎© 2017, Digi-Key Corporation. כל הזכויות שמורות.

שאלות או פרטים נוספים. אם יש לך שאלות ביחס לתניות הזמנה אלה או שאתה מעוניין לקבל פרטים נוספים, שלח דוא"ל אל international.customer.service@digikey.com.

תאריך השינוי האחרון

18 אוגוסט 2017

גירסה 3.9
עברית  |  English