ILS | USD
גירסה 4.6

תנאי שימוש ותניות להזמנות אצל Digi-Key

תאריך השינוי האחרון

25 יוני 2020

חברת Digi-Key Corporation (מבצעת את עסקיה כ- Digi-Key Electronics), ביחד עם חברות הבת והחברות המסונפות, כולל אך ללא הגבלה, Digi-Key International Sales Corporation (ביחד "Digi-Key"), מפעילה את אתר האינטרנט https://www.digikey.co.il/he וכן קבוצה של אתרי אינטרנט אחרים, כולל אך ללא הגבלה, אתר האינטרנט Digi-Key Tech-Xchange, אתר האינטרנט eewiki.net וחנויות אינטרנט העשויות להיות ממותגות בשמות של ישויות אחרות ומשובצות באתרי האינטרנט של ישויות אחרות אלו (ביחד "האתר"). האתר מספק גישה מקוונת למידע על מוצרים, כולל אך ללא הגבלה, מוצרי Chip Outpost, הזמינים אצל Digi-Key (ה- "מוצר(ים)"); והמסייעים בביצוע עסקות עבור רכישת המוצרים בעצמם וביחד עם יישומי צד שלישי המשתמשים בשירותים הקנייניים של אתר האינטרנט של Digi-Key ("יישומי שירותי אינטרנט"), וביחד עם צדדים שלישיים ואתרי האינטרנט שלהם באמצעות חנויות אינטרנט המסופקות על ידי Digi-Key (ביחד ה- "שירותים").

בעצם הגישה, הביקור, הגלישה, השימוש או האינטראקציה, או הניסיון לאינטראקציה, עם כל חלק באתר, או עם כל תוכנה, תוכנית או שירות באתר, אתה/את מסכים/מה בשמך באופן אישי, ובשם כל ישות שאתה/את הסוכן/נת שלה או שאתה/את מופיע/ה כדי לייצגה (להלן ביחד ולחוד "אתה", "שלך", "משתמש"), לכל אחד מהתנאים והתניות שנקבעו להלן (להלן ביחד "תנאי שימוש"). לגילוי בדבר מידע שנאסף ומוצע בשיתוף על ידי Digi-Key כתוצאה מגישתך לאתר ושימושך בו, בקר ב- הודעת הפרטיות של Digi-Key. בעצם הזמנת המוצרים דרך האתר או באמצעות דוא"ל, טלפון, פקס, או כל שיטה אחרת, אתה/את מסכים/מה בשמך באופן אישי, ובשם כל ישות שאתה/את הסוכן/נת שלה או שאתה/את מופיע/ה כדי לייצגה, לתנאי השימוש ולתניות ההזמנה.

א. תנאי השימוש באתר האינטרנט

1. גישה לאתר. אין צורך בהרשמה כדי לבצע הזמנה או להשתמש באתר. חלקים נבחרים מהאתר מציעים שירותים מורחבים דרך האינטרנט באמצעות מערכת המוגנת על ידי שם משתמש וסיסמה, כולל אך ללא הגבלה, את יישומי שירותי האינטרנט.

לשם המשתמש ולסיסמה שלך מתייחסים כ"זיהוי" שלך. הזיהוי שלך חייב להיות מדויק, עדכני ושלם, ונאסר עליך לספק מידע כוזב ל-Digi-Key או להתחזות לאדם אחר או לישות אחרת. אתה/את האחראי/ת הבלבדי/ת לוודא כי הזיהוי שלך חסוי. אתה/את מסכים/מה כי אתה/את ונציגיך המורשים תהיו המשתמשים היחידים בזיהוי שלך, וכי תהיה/י האחראי/ת הבלבדי/ת לכל הפעילויות שיבוצעו באתר תוך שימוש בזיהוי שלך. אנו ממליצים בחום כי תתנתק/י מהאתר ותסגור/רי את חלון הדפדפן שלך לאחר השלמת פעילותך באתר, וזאת כדי לסייע במניעת גישה לזיהוי שלך על ידי אנשים לא מורשים. חברת Digi-Key תהיה זכאית לפקח על הזיהוי שלך ולדרוש ממך, לפי שיקול דעתה, לשנות אותו. אם אתה/את סבור/ה כי הזיהוי שלך נגנב או אבד, או כי מישהו עלול לנסות להשתמש בזיהוי שלך ללא הסכמתך, פנה/י מידית ל-Digi-Key בכתובת internet.registration@digikey.com. עליך לזכור כי אין אתר אינטרנט שהוא בטוח ב- 100%. לכן, גם אם Digi-Key חותרת להגן על המידע האישי והפרטיות של משתמשיה, הסיכון בשימוש שלך באתר להעברה או אחסון של מידע אישי מזהה הוא על אחריותך.

2. קניין רוחני. השירותים, האתר, וכל המידע, היישומים לשירותי האינטרנט, התוכנה, הנתונים, מאגר הנתונים של מוצרי Digi-Key, תיעוד מודפס ואלקטרוני, התכנים שאתה/את צופה בהם, שומע/ת או חווה אותם בדרך אחרת באתר, וכל הקומפילציות שלהם (להלן "תוכן") מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים, סימני מסחר וחוקים אחרים בארצות הברית ובכל רחבי העולם, ושייכים ל-Digi-Key או לשותפיה, לצדדים הקשורים אליה, לזכייניה, לספקיה, לתורמים לה או לצדדים שלישיים.

בכפוף לתנאי שימוש אלה, ולמעט יישומי תוכנה ושירותי אינטרנט, Digi-Key מעניקה לך רישיון אישי ניתן לביטול, שאינו בלעדי ושאינו ניתן להעברה, להשתמש באתר, בשירותים ובתכנים, וכן להוריד, להדפיס ולאחסן חלקים מהתוכן. רישיון זה אינו מעניק לך כל זכות, קניין או עניין בכל תוכן שאליו ניגשת או שאותו הורדת או בחומרים אשר הועברו אליך. חברת Digi-Key שומרת על כל זכויות הקניין הרוחני שלה בכל תוכן שאתה/את ניגש/ת אליו או מוריד/ה מן האתר, בכפוף לרישיון מוגבל זה וכפי שנקבע בזאת.

תוכנה שנעשתה זמינה להורדה מן האתר, למעט תוכנה שיתכן ונעשתה זמינה על ידי משתמשי קצה באמצעות שירות תקשורת ( "תוכנה"), וכן יישומי שירותי אינטרנט, הם פרי עבודה המוגן בזכויות יוצרים של Digi-Key Corporation ו/או הספקים שלה או צדדים שלישיים, ובנוסף לכך היא עשויה להיות מוגנת על ידי פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או זכויות קניין אחרות. השימוש שלך בתוכנה וביישומי שירותי האינטרנט כפוף לתנאים של הסכמי רישיון משתמשי הקצה המתאימים, אם בכלל, אשר נלווים או כלולים עם התוכנה ויישומי שירותי אינטרנט ("הסכם רישיון"). אסור לך להתקין, לגשת או להשתמש בכל תוכנה, או לגשת או להשתמש ביישומים לשירותי אינטרנט כלשהם שנלווה אליהם או שכלול בהם הסכם רישיון, אלא אם תסכים/מי תחילה לתנאי הסכם הרישיון. עבור כל תוכנה או יישומי שירותי אינטרנט שאינם מלווים בהסכם רישיון, Digi-Key Corporation מעניקה בזאת לך, המשתמש/ת, במידה שחברת Digi-Key מורשית ויכולה חוקית, רישיון אישי, ניתן לביטול, שאינו ניתן להעברה להשתמש בתוכנה או ביישומי שירותי האינטרנט לשם צפייה באתר ושימוש בו באופן אחר בהתאם לתנאי שימוש אלו, ולא לשום מטרה אחרת. כל ההודעות של צדדים שלישיים הנלוות לכל תוכנה או יישומי שירותי אינטרנט ניתנות למטרות מידע בלבד.

חברת Digi-Key אינה מעניקה כל זכויות או רישיונות אחרים, בין אם במפורש או במשתמע, כולל, אך ללא הגבלה, כל רישיונות פטנט משתמעים. כל שכפול או הפצה בלתי מורשים של התוכנה אסורים במפורש על פי חוק, והם עלולים לגרור עונשים אזרחיים ופליליים כבדים. המפרים עלולים להיתבע במקסימום ההיקף המותר לפי החוק. כל הרישיונות הניתנים בזאת כפופים למגבלות הבאות: (1) הנך רשאי/ת להשתמש בעותקים אלו של התוכן אך ורק למטרות עסקיות פנימיות שלך או לשימוש אישי לא-מסחרי שלך; (2) אין להעתיק או לפרסם את התוכן מכל מחשב ברשת, או לשדר, להפיץ, לפרסם, להציג, או לשדר את התוכן בכל מדיה שהיא; וכן (3) אין לשנות, לתרגם, לבצע דה-קומפילציה, לפרק, לבצע הנדסה-לאחור, או לשנות את האתר או את התוכן בכל דרך שהיא, או למחוק או לשנות כל זכויות יוצרים, סימני מסחר או הודעות קנייניות אחרות שהם. מבלי להגביל את האמור לעיל, העתקה או שכפול של התוכנה או יישומי שירותי האינטרנט לכל שרת או מיקום אחרים הנעשים לצורך שכפול או הפצה נוספים אסורים במפורש. אתה/את מאשר/ת כי התוכנה, יישומי שירותי האינטרנט וכל תיעוד נלווה ו/או פרטים טכניים שהם, כפופים לחוקים ולתקנות הפיקוח על היצוא החלים בארה"ב. אתה/את מסכים/מה לא לייצא או לייצא שנית את התוכנה, במישרין או בעקיפין, לכל המדינות הכפופות למגבלות היצוא של ארה"ב.

אינך רשאי להשתמש בסימנים או בסמלילים (סמלי לוגו) כלשהם המופיעים באתר ללא הסכמה מפורשת בכתב מבעל הסימן המסחרי, מלבד כפי שהותר בדין החל.

חברת Digi-Key רשאית לאסור או להגביל את שימושך באתר, כולל אך ללא הגבלה, השירותים בכל עת לפי שיקול דעתה.

אינך רשאי/ת להשתמש בכל רובוט, מגרד תוכן, זחלן רשת או אמצעי אוטומטי אחר כדי לגשת לאתר או לאסוף את התוכן ממנו, או לשקף, לשתף מותג או למסגר את דף הבית או כל דף אחר באתר בכל אתר אינטרנט או דף אינטרנט אחר. למטרות תנאי שימוש אלה, "שיתוף מותג" משמעותו להציג שם, סמליל (סמל לוגו), סימן מסחרי, או אמצעי אחר לייחוס או זיהוי של צד כלשהו באופן שסביר כי הוא צפוי לתת למשתמש את הרושם כי לצד אחר זה ישנה הזכות להציג, לפרסם או להפיץ את האתר או את תוכנו. מתחרים וצדדים שלישיים האוספים חומר באופן מסחרי אינם רשאים ליצור "קישורים עמוקים" לאתר, דהיינו, ליצור קישורים לאתר זה אשר עוקפים את דף הבית או חלקים אחרים של האתר, ללא אישור בכתב מ- Digi-Key. איסור זה לא נועד להגביל פעולות לא-מסחריות של יחידים.

3. מיאוני אחריות. חברת DIGI-KEY והספקים הקשורים שלה אינם נותנים כל אחריות או מצגים, במפורש או במשתמע, בקשר לאתר, לשירותים או לתוכן, ו- DIGI-KEY וספקיה מתנערים במפורש מכל אחריות מסוג כלשהו, מפורשת, משתמעת, סטטוטורית או אחרת, כולל, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת, לבעלות ולאי-הפרה בקשר לאתר, לשירותים ולתוכן. התוכנה ויישומי שירותי האינטרנט נמצאים תחת אחריות, אם בכלל, רק בהתאם לתנאים של הסכמי הרישיון המתאימים, אם בכלל, ואחרת הם כפופים למיאון אחריות של תנאי שימוש אלו. חברת DIGI-KEY וספקיה אינם ערבים לכך שהפונקציות המבוצעות על ידי האתר או השירותים יהיו ללא הפסקות, בזמן, מאובטחות או נקיות משגיאות, או שהפגמים באתר או בשירותים יתוקנו. DIGI-KEY וספקיה אינם ערבים לדיוק או לשלמות של התוכן, או לכך ששגיאות כלשהן בתוכן יתוקנו. האתר, השירותים והתוכן מסופקים "כמו-שהם" ועל בסיס "כפי שזמין". DIGI-KEY וספקיה לא יהיו אחראים לגישה לא-מורשית או לשינוי של השידורים או הנתונים שלך, לכל חומר או נתונים שהם שנשלחו או התקבלו, או שלא נשלחו או לא התקבלו, או לכל עסקות שהתקשרת בהן באמצעות אתר האינטרנט. חברת DIGI-KEY וספקיה לא יהיו אחראים לכל תוכן הנשלח באמצעות האתר ו/או הכלול בו על ידי כל צד שלישי שהוא. אין להסתמך על ייעוץ המתקבל באמצעות האתר לצורך החלטות אישיות, רפואיות, משפטיות או כספיות, ועליך להיוועץ באנשי המקצוע המתאימים לקבלת ייעוץ ספציפי המותאם למצבך. מספר תחומי שיפוט עשויים לא לאפשר החרגה של סוגים מסוימים של אחריות כולל, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת. כתוצאה מכך, ייתכן שההגבלה או ההוצאה מן הכלל לעיל לא יחולו עליך. 

לקבלת כל מידע אחר לגבי אחריות הקשורה למוצרים, לרבות מוצרי Chip Outpost, עיין בתניות ההזמנה.

4. מיאוני אחריות נוספים. ללא הגבלת מיאוני האחריות המוגדרים בפרק 3 לעיל:

א. הנדסת יישומים. חברת Digi-Key מציעה את הנדסת היישומים שלה אך ורק לנוחותם של לקוחות Digi-Key. אנשי הנדסת היישומים של Digi-Key משתדלים לספק מידע מועיל בקשר למוצרים. חברת Digi-Key אינה ערבה לכך שמידע או המלצות כלשהם שיסופקו יהיו מדויקים, מלאים, או נכונים, ועל Digi-Key לא תחול כל אחריות או חבות מכל סוג שהוא בהקשר לכל מידע או המלצות שסופקו, או להסתמכות שלך על מידע זה או על המלצות אלה. אתה/את תהיה/י האחראי/ת הבלבדי/ת לנתח את המידע ולקבוע את הנאותות של כל מידע או המלצות שניתנו על ידי אנשי הנדסת היישומים של Digi-Key, וכל הסתמכות על מידע או המלצות אלה היא על סיכונך ובהתאם לשיקול דעתך. אתה/את מאשר/ת ומסכים/מה שחברת Digi-Key עשויה לדון באותם נושאים או בנושאים דומים לאלו שנידונו אתך עם לקוחות אחרים של Digi-Key, ולספק את אותו מידע או את אותן המלצות או דומים להם ללקוחות אחרים של Digi-Key. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, כל התחליפים המוצעים או הייחוסים הצולבים בהקשר לחלקים הם בבחינת המלצות בלבד, וחברת Digi-Key אינה נותנת כל התחייבות או אחריות כי הפרטים או ההמלצות האלה הם מדויקים, מלאים או נכונים.

ב. תיקון שגיאות ואי דיוקים. התוכן עלול לכלול שגיאות דפוס או שגיאות או אי דיוקים אחרים, וייתכן שהתוכן לא יהיה מלא או עדכני. לכן, Digi-Key שומרת לעצמה את הזכות לתקן את כל השגיאות, אי-הדיוקים או ההשמטות ולשנות או לעדכן את התוכן בכל זמן וללא הודעה מוקדמת. עם זאת, Digi-Key אינה ערבה לכך ששגיאות, אי-דיוקים או השמטות כלשהן יתוקנו, ואינה מחויבת לבצע תיקונים כאלה.

ג. קישורים ומבצעים של צדדים שלישיים. קישורי היפרטקסט לאתרי אינטרנט או מידע של צדדים שלישיים אינם מהווים, ולא משתמע מהם, אימוץ, מתן חסות, או המלצה מצד Digi-Key לצד השלישי, לאתר אינטרנט של צד שלישי, או למידע הנכלל בהם, אלא אם נאמר כך במפורש באתר. אתה/את מאשר/ת ומסכים/מה כי Digi-Key אינה אחראית לזמינותם של אתרי אינטרנט אלה וכי Digi-Key אינה מאמצת ואינה ערבה, ואינה אחראית או נושאת בכל חבות, לכל אתר אינטרנט כזה או לתוכנו. אתה/את הוא/יא האחראי/ת הבלבדי/ת להחלטותיך שלך בהקשר לאינטראקציות שלך ולתקשורת שלך עם כל אתר אינטרנט אחר.

כל עסקה עם צדדים שלישיים (כולל מפרסמים) הכלולה או זמינה באמצעות קישור ‏מהאתר או השתתפות במבצעים, כולל ההספקה והתשלום עבור טובין ושירותים, וכן תנאים, תניות, ערבויות או מצגים אחרים כלשהם הקשורים בעסקות או מבצעים כאלה, מתבצעים אך ורק בינך לבין המפרסם או הצד השלישי האחר. Digi-Key לא תישא בכל אחריות או חבות לכל חלק מכל עסקה או מבצעים כאלה.

ד) הגבלות גיאוגרפיות על השימוש. כמו מרבית אתרי האינטרנט, גם אתר זה נגיש בכל רחבי העולם. עם זאת, לא כל המוצרים או השירותים של Digi-Key זמינים לכל האנשים או בכל המקומות הגיאוגרפיים. Digi-Key שומרת על הזכות להגביל את ההספקה של מוצריה ושירותיה לכל אדם, אזור גאוגרפי, או רשות ריבונית ולהגביל את הכמויות של מוצרים או שירותים כלשהם שהיא מספקת. אתה/את מסכים/מה לנהוג לפי הדין החל והכללים המקומיים בקשר אל העברת מידע טכני, תוכן מקובל והתנהגות מקוונת.

ה. הצגת צבעים. Digi-Key מנסה להציג את צבעי המוצרים המוצגים באתר בצורה מדויקת ככל האפשר. עם זאת, מאחר שהצבעים שאתה/את רואה תלויים בגורמים רבים, לרבות הצג או המדפסת שלך, Digi-Key אינה יכולה לערוב שהצבע שאתה/את רואה תואם את צבע המוצר.

5. הגבלת אחריות. בשום מקרה שהוא, לא יישאו DIGI-KEY או ספקיה בכל חבות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בשל נזקים ישירים, עקיפים, אגביים, מיוחדים, תוצאתיים, עונשיים או מופתיים כלשהם (כולל אך ללא הגבלה אובדן רווחים, אובדן חסכונות, או אובדן הזדמנויות עסקיות) שינבעו מתוך או יהיו בקשר אל: (1) האתר, השירותים, או התוכן, או השימוש או אי-האפשרות לשימוש באתר, בשירותים או בתוכן, (2) כל עסקה או תקשורת שבוצעה או התאפשרה באמצעות האתר; (3) כל תביעה המיוחסת לטעויות, השמטות, או אי-דיוקים אחרים באתר, בשירותים או בתוכן, (4) גישה לא מורשית או שינוי של השידורים או הנתונים שלך, (5) הצהרות או התנהגות של כל צד שלישי באתר או במסגרת השירותים, או (6) כל עניין אחר שהוא הנוגע לאתר, לשירותים, או לתוכן, גם אם ניתנה ל- DIGI-KEY או לספקיה הודעה על האפשרות לנזקים כאלה. בכפוף לאמור לעיל, בשום מקרה שהוא החבות של Digi-Key וספקיה בהקשר בדרך כלשהי לאתר, לשירותים או לתוכן לא תעלה על 100$ או על הסכום המזערי המותר על פי כל דין, הגדול מביניהם, ללא התחשבות בכלל המשפטי שייטען לעניין חבות זו בין אם מכוח חוזה ובין אם מכוח עוולה בנזיקין, כתב אחריות או כל דרך אחרת.

אם אינך מרוצה מהאתר, מהשירותים, מהתוכן, או מתנאי השימוש, הסעד היחידי והבלבדי שלך הוא להפסיק את השימוש באתר, בשירותים ו/או בתוכן.

כל עילת תביעה כנגד Digi-Key או ספקיה בקשר אל האתר, השירותים או התוכן חייבת להתחיל תוך שנה אחת (1) מהתאריך שבו עלתה הטענה.

מדינות מסוימות, כולל ניו ג'רסי (עבור צרכנים) עשויות שלא לאפשר החרגה או הגבלה של נזקים אגביים או תוצאתיים, כך שההגבלה או ההחרגה שלעיל עשויות לא לחול עליך, אך בכל מקרה הן תחולנה בהיקף המקסימלי המותר על פי חוק.

לקבלת כל מידע אחר לגבי הגבלת אחריות הקשורה למוצרים, כולל מוצרי Chip Outpost, עיין בתניות ההזמנה.

6. שיפוי. את/ה מבין/נה ומסכים/מה כי את/ה אחראי/ת באופן אישי להסתמכות שלך על מידע או המלצות כלשהם המסופקים באתר זה, בתוכן שלו ועל ידי אנשי הנדסת היישומים של Digi-Key, וכן על התנהגותך באתר. את/ה מסכים/מה להסיר אחריות, להגן ולשפות את Digi-Key והמיזמים המשותפים של Digi-Key, את שותפיה העסקיים, מעניקי הרישיונות שלה, עובדיה, סוכניה, מנהליה, דירקטוריה, בעליה, וצדדים שלישיים שהם ספקי מידע, תוכנה ויישומי שירותי אינטרנט לאתר, לשירותים או לתוכן מפני ונגד כל תביעות, הפסדים, הוצאות, נזקים ועלויות שהן (כולל, אך ללא הגבלה, נזקים ישירים, אגביים, מיוחדים, תוצאתיים, עונשיים, מופתיים ועקיפים), וכן שכר טרחת עו"ד בסכומים סבירים, שינבעו או ייגרמו בשל שימוש, שימוש לרעה, או אי-יכולת לשימוש באתר, בשירותים, או בתוכן, הסתמכותך על כל מידע או המלצות שהן שניתנו על ידי אנשי הנדסת היישומים של Digi-Key, או כל הפרה שהיא של תנאי שימוש אלו מצדך.

7. התנהגות אסורה נוספת של המשתמש. נאסר עליך לפגוע באבטחה או לחבל במשאבי ו/או בחשבונות המערכת הקשורים לאתר. השימוש או ההפצה של כלים המיועדים לפגוע באבטחה (לדוגמה, ניחוש סיסמה באופן ידני או באמצעות תוכניות, כלי פיצוח או כלי גישוש ברשת) אסורים בהחלט. חברת Digi-Key רשאית לפקח על שימושך באתר, כולל, אך לא רק, השירותים, כדי להבטיח שאתה מציית לתנאי השימוש. אם הנך מעורב/ת, או שקיים חשד שהנך מעורב/ת, בכל הפרה של תנאי שימוש אלה, חברת Digi-Key שומרת לעצמה את הזכות לחקור את פעילותך למטרותיה שלה ולפרסם את פרטי ההפרות שלך לאחרים על פי שיקול דעתה הבלעדי של Digi-Key, כולל אך ללא הגבלה לרשויות ממשלתיות, חוקרים פרטיים, או משתמשים אחרים באתר כדי לסייע להם בפתרון אירועי אבטחה.

אתה/את מסכים/מה שלא להשתמש באתר בכל אופן המפר חוקים כלשהם או פוגע בקניין הרוחני, או מפריע לזכויותיהם של צדדים שלישיים. אינך רשאי/ת לבצע כל פעולה שתטיל, או שעלולה להטיל, על פי שיקול דעתה הבלעדית של Digi-Key, עומס בלתי סביר או מופרז על התשתית של האתר או להפריע או לנסות להפריע לעבודתם התקינה של האתר או של כל פעילות המבוצעת באתר, או לעקוף כותרות הרחקת רובוטים או אמצעים אחרים שבהם החברה רשאית להשתמש כדי למנוע או להגביל את הגישה לאתר.

חברת Digi-Key שומרת לעצמה את הזכות לשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק או צווי בית משפט המבקשים או מורים ל-Digi-Key לחשוף את זהותו של כל מי שמפר את אבטחת האתר או את תנאי שימוש אלה.

8. שימוש בשירותי תקשורת. ייתכן ש‏האתר יכלול שירותי לוח מודעות, אזורי שיחה, קבוצות חדשות, פורומים, קהילות, דפי אינטרנט אישיים, לוחות זמנים ו/או אמצעים אחרים לתקשורת והעברת הודעות שנועדו לאפשר לך לתקשר עם הציבור הרחב או עם קבוצה (להלן ביחד "שירותי תקשורת"). אתה/את מסכים/מה להשתמש בשירותי התקשורת רק כדי להציג, לשלוח ולקבל הודעות וחומר ההולמים וקשורים לשירות התקשורת המסוים. לדוגמה, אך לא כהגבלה, אתה/ת מסכים/מה כי כאשר תשתמש/י בשירותי התקשרות לא:

 • תוציא/י לשון הרע, תעשה/י שימוש לרעה, תטריד/י, תעקוב/י, תאיים/מי או תפר/י באופן אחר זכויות חוקיות (כגון הזכות לפרטיות ולפומביות) של אחרים, כולל, אך לא רק, עיסוק בפעילות שמסיתה לאפליה, לשנאה או לאלימות כלפי אדם בודד או כלפי קבוצה בגלל השתייכותם הגזעית, מוצאם האתני, מינם, נטייתם המינית, יכולתם הגופנית, גילם, דתם או הלאום שלהם, או שמעליבה קורבנות של פשעים נגד האנושות על ידי ערעור על עצם קיומם של פשעים אלה.
 • תפרסם/מי, תציג/י, תעלה/י, תפיץ/צי או תחלק/י חומר שאינו נאות, חומר שיש בו כדי לפגוע ברגשות דתיים, להשמיץ, חומר תועבה, חומר לא צנוע או נושא, חומר או מידע לא חוקיים.
 • תעלה/י או תעמיד/י לרשות אחרים בכל דרך אחרת שהיא קבצים הכוללים תמונות, צילומים, תוכנה או חומר אחר המפרים זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים, זכות לפרטיות, זכות פרסום, חובת חיסיון או זכות קניינית אחרת של צד כלשהו.
 • תעלה/י קבצים שמכילים וירוסים, קבצים שהושחתו, או כל תוכנה או תוכניות דומות העלולות להזיק לפעולה של מחשב אחר.
 • תשתמש/י בכל מידע או חומר, כולל תמונות או צילומים, שהועמדו לרשותך באמצעות האתר בכל אופן שהוא שיפר זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים, זכות לפרטיות, זכות פרסום, חובת חיסיון או זכויות קנייניות של צד כלשהו.
 • תפרסם/מי או תציע/י למכור או לקנות מוצרים או שירותים כלשהם לכל מטרה עסקית, אלא אם שירותי התקשורת האמורים מאפשרים באופן פרטני משלוח הודעות מסוג זה.
 • תנהל/י או תעביר/י סקרים, תחרויות, תוכניות פירמידה או מכתבי שרשרת.
 • תוריד/י כל קובץ שהוא שפורסם על ידי משתמש אחר בשירותי התקשורת כשידוע לך, או שאתה/את אמור/ה באופן סביר לדעת, שאינך יכול/ה להפיצו באופן זה בצורה חוקית.
 • תזייף/פי או תמחק/י כל ייחוס למחבר, הודעות חוקיות או הודעות הולמות אחרות או ציוני זכויות קנייניות או תוויות מקור או מוצא של תוכנה או חומר אחר הכלול בקובץ שהועלה.
 • תגביל/י או תמנע/י ממשתמשים אחרים להשתמש וליהנות משירותי התקשורת.
 • תפר/י כל קוד התנהגות שהוא או הנחיות אחרות העשויות להיות ישימות לגבי שירות תקשורת מסוים.
 • תקצור/רי או תאסוף/פי באופן אחר מידע על אחרים, כולל כתובות דואר אלקטרוני, ללא הסכמתם.
 • תפר/י כל חוקים או תקנות חלים כלשהם.
 • תיצור/רי זהות מזויפת כדי להטעות אחרים.

ל-Digi-Key אין כל מחויבות לנטר את שירותי התקשורת. אך בכל אופן, Digi-Key שומרת על הזכות לעיין בחומרים שפורסמו בשירות תקשורת ולהסיר כל חומר שהוא לפי שיקול דעתה הבלבדי. Digi-Key שומרת על הזכות להפסיק את הגישה שלך לאתר, לשירותים, לתוכן ושירותי התקשורת, כולם או מקצתם, בכל זמן, ללא הודעה ומכל סיבה שהיא. Digi-Key שומרת על הזכות לחשוף בכל זמן כל מידע שהוא הנדרש כדי לציית לכל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית בעלי חלות, או לערוך, לסרב לפרסם או להסיר כל מידע או חומרים שהם, במלואם או בחלקם, לפי שיקול דעתה הבלבדי של Digi-Key. יש לנהוג תמיד בזהירות במסירת כל מידע המאפשר זיהוי אישי שלך בכל שירות תקשורת. Digi-Key אינה מבקרת או מאשרת את התוכן, ההודעות או המידע שניתן למוצאם בכל שירות תקשורת שהוא, ו- Digi-Key מתנערת באופן ספציפי מכל חבות שהיא בקשר אל שירותי תקשורת ושל כל פעולות שהן הנובעת מהשתתפותך בשירות תקשורת כלשהו. חומרים שיועלו לשירות תקשורת עשויים להיות כפופים למגבלות שפורסמו על שימוש, העתקה ו/או הפצה, ואתה/את אחראי/ת לנהוג לפי מגבלות אלה אם הורדת את החומרים.

9. מידע המסופק על ידי המשתמש.‏ Digi-Key אינה תובעת בעלות על החומרים שתספק/י ל- Digi-Key (כולל משוב והצעות) או שתפרסם/מי, תעלה/י, ,תקליד/י או תגיש/י באתר או בשירותים הנלווים שלו (ביחד "הגשות"). עם זאת, בעצם הפרסום, ההעלאה, ההקלדה, המסירה או ההגשה של ההגשה שלך, אתה/את מעניק/ה ל- Digi-Key, לחברות הקשורות אליה ולזכייני המשנה שלה (כולל אך ללא הגבלה כל ספקית של האתרים Tech-Xchange או eewiki.net של Digi-Key) רישיון ללא דמי תמלוגים, בלתי הפיך, תמידי וכלל-עולמי להשתמש בהגשה שלך כולל, אך ללא הגבלה, הזכויות להשתמש, להעתיק, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לבצע בפומבי, ליצור עותקים, לתרגם ולשנות את הפורמט או לערוך או לשנות, להציג וליצור עבודות נגזרות בכל דרך שהיא מחומר זה, בכל מדיה בין אם ידועה כעת או שתפותח בעתיד, בכל דרך שהיא, במלואו או בחלקו, ללא כל הגבלה או אחריות עליך, ולפרסם את שמך, דמותך, שמך הבדוי או מזהה אחר שלך בקשר להגשה שלך.

לא ישולם כל תשלום בקשר לשימוש בהגשה שלך, כפי שנאמר כאן. Digi-Key אינה מחויבת לפרסם או להשתמש בהגשה שלך והיא רשאית להסיר כל הגשה שהיא בכל זמן שהוא לפי שיקול דעתה הבלבדי של Digi-Key. בעצם הפרסום, ההעלאה, ההקלדה, המסירה או ההגשה של ההגשה שלך, אתה/את ערב/ה ומצהיר/ה כי אתה/את הבעלים או כי אתה/את שולט/ת אחרת בכל הזכויות להגשה שלך כפי שהן מתוארות בסעיף זה, כולל, אך ללא הגבלה, בכל הזכויות הנחוצות לך כדי שתספק/י, תפרסם/מי, תעלה/י, תקליד/י או תגיש/י את ההגשות, ומעניק/ה את הרישיון שאתה/את מספק/ת בהתאם לתנאי שימוש אלה, וכי ההגשה לא תפר כל חוק או זכויות, כולל אך ללא הגבלה זכויות הקניין הרוחני של כל אדם או ישות.

10. הודעות ונהלים להגשת תביעות על הפרת זכויות יוצרים. בהתאם לספר החוקים של ארה"ב, כותרת 17, חלק (2)‏(c)‏512, הודעות על תביעות בנושא הפרת זכויות יוצרים יישלחו אל הנציג הממונה מטעם ספק השירות. כל הבירורים שאינם נוגעים לנוהל שלהלן לא יזכו לתשובה.

הערה: המידע הבא נמסר אך ורק לצורך הודעה לספקי השירותים הנזכרים להלן כי יתכן שהופרו זכויות היוצרים בחומר שלך. כל הבירורים האחרים, כגון בקשות לסיוע הנדסי, דיווחים על שימוש לרעה בדואר אלקטרוני, ודיווחים על פיראטיות, לא יקבלו מענה בנוהל זה.

הודעות בכתב יש להגיש לנציג הממונה להלן:

ספק/י השירות/ים: Digi-Key Corporation

שם הנציג הממונה לקבלת ההודעות על תביעות על הפרות: Kevin Brown

כתובתו המלאה של הנציג הממונה שאליו יש לשלוח את ההודעות: 701 Brooks Avenue South, Thief River Falls, MN 56701 USA

מספר הטלפון של הנציג הממונה: 1-800-344-4539 או 1-218-681-6674+

מספר הפקס של הנציג הממונה: 1-218-681-3380+

כתובת הדוא"ל של הנציג הממונה: copyrightclaims@digikey.com

כדי שהודעה תהיה תקפה, היא חייבת לכלול כדלהלן:

 1. חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם המורשה לפעול בשם בעלי הזכויות הבלעדיות אשר הופרו לכאורה ("הצד המתלונן");
 2. זיהוי של היצירה שזכויות היוצרים עליה הופרו לכאורה, או במקרה של מספר יצירות בעלות זכויות יוצרים באתר מקוון אחד והנכללות בהודעה אחת, רשימה מייצגת של יצירות אלה באתר זה;
 3. זיהוי החומר שנטען שהוא מפר או שנעשתה בו פעילות מפרה ושיש להוציא אותו או למנוע את אפשרות הגישה אליו, ומידע מספיק דיו כדי לאפשר לספק השירותים לאתר את החומר;
 4. מידע מספיק דיו שיאפשר לספק השירותים ליצור קשר עם הצד המתלונן, כגון כתובת, מספר טלפון, ואם זמינה, כתובת דואר אלקטרוני, שבאמצעותם אפשר ליצור קשר עם הצד המתלונן.
 5. הצהרה שהצד המתלונן מאמין בתום לב שהשימוש בחומר באופן הנילון אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, שליחו, או לפי דין; וכן
 6. הצהרה שהמידע הנכלל בהודעה מדויק, ובכפוף לאזהרה בדבר העונשים הצפויים לפי החוק על עדות שקר, כי הצד המתלונן מורשה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית שהופרה לכאורה.

עם קבלת הודעה בכתב שתכלול את המידע שב-1 עד 6 לעיל:

 1. ספק השירותים יסיר או יחסום גישה לחומר המפר לכאורה;
 2. ספק השירותים יעביר את ההודעה בכתב למפר לכאורה ("מנוי");
 3. ספק השירותים ינקוט בצעדים סבירים כדי להודיע למנוי כי הסיר או חסם את הגישה לחומר.

הודעה נגדית:

כדי שההודעה הנגדית שלך תהיה תקפה, היא חייבת להיות הודעה בכתב ויש להמציאה אל הנציג הממונה על ידי ספק השירותים, ועליה לכלול באופן מהותי כדלהלן:

 1. חתימה פיזית או אלקטרונית של המנוי;
 2. זיהוי החומרים שהוסרו או שהגישה אליהם נחסמה ושל המקום שבו הופיעו חומרים אלה לפני שהוסרו או לפני שהגישה אליהם נחסמה;
 3. הצהרה באזהרה בדבר העונשים הצפויים לפי החוק על עדות שקר, כי המנוי מאמין בתום לב שהחומר הוסר או הושתק בשל טעות או טעות בזיהוי של החומר שמיועד להסרה או לחסימת גישה;
 4. שם המנוי, כתובתו ומספר הטלפון שלו, והצהרה כי המנוי מסכים לסמכות השיפוט של בית המשפט הפדרלי במחוז השיפוטי שבו נמצאת הכתובת, או אם כתובת המנוי היא מחוץ לארה"ב, בכל מחוז שיפוטי שבו נמצא ספק השירותים, וכי המנוי יסכים לשירות הליכי מהאדם שנתן את ההודעה או מנציגו.

עם קבלת ההודעה הנגדית שתכלול את המידע שבסעיפים 1 עד 4 לעיל:

 1. ספק השירותים ימציא למתלונן ללא דיחוי העתק של ההודעה הנגדית;
 2. ספק השירותים יודיע לצד המתלונן שיחליף את החומר שהוסר או יחדל לחסום גישה אליו תוך עשרה (10) ימי עסקים;
 3. ספק השירותים יחליף את החומר שהוסר או יחדל לחסום גישה לחומר תוך עשרה (10) עד (14) ימי עסקים לאחר קבלת ההודעה הנגדית, ובלבד שהנציג הממונה של ספק השירותים לא קיבל הודעה מהצד המתלונן שהוגשה תביעה לבית משפט ובה בקשה לצו שימנע מהמנוי לעסוק בפעילות מפרה בקשר אל החומר שברשת או במערכת של ספק השירותים.

11. חיסיון. אסור לך לחשוף מידע סודי של Digi-Key כל עוד המידע שומר על טבעו הסודי. כפי שהוא משמש בהסכם זה, "מידע סודי של Digi-Key" משמעותו כל מידע שאינו נחלת הציבור ואשר נחשף על ידי Digi-Key באמצעות יישומי שירותי האינטרנט, האתר או התוכנה המצוינים כסודיים או שמטבע המידע או הנסיבות הסובבות את חשיפתו, יובן כסודי באורח סביר. אסור לך להשתמש, או לאפשר את השימוש, במידע הסודי של Digi-Key למעט כפי שמותר במפורש להלן. המידע הסודי של Digi-Key, כולל, אך ללא הגבלה, מידע שאינו נחלת הציבור המתייחס למכירות, אחוז שולי, מספרים שוליים, טכנולוגיה, לקוחות, תוכניות עסקיות, פעילויות קידום מכירות ושיווק, כספים ועניינים עסקיים אחרים (כולל, אך לא מוגבל אליו, כל מידע על או המערב מה שמכונה בדיקות בטא או מוצר בבדיקת בטא של Digi-Key שהשגת כתוצאה מהשתתפותך בבדיקת בטא כזו), הכול לעיל של Digi-Key או של השותפים העסקיים של Digi-Key, ומידע של צד שלישי ש- Digi-Key מחויבת לשמור כסודי. על אף כל הוראה אחרת בפרק זה, לא תהיה לך כל חובת סודיות כלפי Digi-Key לפי פרק זה לעיל ביחס לכל מידע שזמין בפומבי או הופך לכזה ללא הפרת תנאי שימוש אלו, שניתן להראותו בתיעוד שהיה ידוע לך בעת קבלתו מחברת Digi-Key, שהתקבל מצד שלישי שלא השיג אותו או נחשף אליו על ידי מעשה לא חוקי או רשלני, או שניתן להוכיח באמצעות תיעוד שפותח באופן עצמאי על ידך.

12. הדין החל; יישוב סכסוכים. החוקים של מדינת מינסוטה יחולו על תנאי שימוש אלו, ללא התייחסות לסתירה כלשהי להוראות החוקים. אמנת האומות המאוחדות משנת 1980 בדבר חוזים של מכירות בינלאומיות של סחורות, אמנת האומות המאוחדות בדבר תקופת ההגבלה במכירות בינלאומיות של סחורות, וחוק עסקות מידע מחשבים האחיד, וכל יישומיהם בתחומי השיפוט השונים וכל התיקונים שלאחריהם, לא יחולו על תנאי שימוש אלו. כל מחלוקת או תביעה הנובעות או קשורות לתנאי שימוש אלו או לשימוש שלך באתר, בשירות או בתוכן ("סכסוך") תיושבנה על ידי בוררות בכפוף לכללים של איגוד הבוררות האמריקני (AAA), ואת/ה מוותר/ת בזאת על כל זכות שאחרת הייתה יכולה להיות לך למשפט עם מושבעים. בורר יחיד ינהל כל בוררות, ובורר זה יקבע, על פי שיקול דעתו או דעתה הבלעדי, אם קיימת אפשרות בוררות בכל סכסוך לכאורה. כל בוררות תתנהל במיניאפוליס, מינסוטה. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, אף בוררות לפי תנאי שימוש אלו לא תצורף לבוררות המערבת כל צד אחר הכפוף לתנאי שימוש אלו, בין אם באמצעות הליכי בוררות ייצוגית או אחרת. פסק דין על פסק בוררות שניתן על ידי בורר ניתן להגיש בכל בית משפט מדינתי או פדרלי בתוך או מחוץ למדינת מינסוטה. על אף האמור לעיל, במקום או בנוסף לכל סעדים אחרים העומדים לרשות Digi-Key‏, Digi-Key עשויה לבקש צו מניעה או סעד אחר בכל בית משפט מדינתי, פדרלי או לאומי בעל סמכות שיפוטית מתאימה עבור (i) כל הפרה בפועל או לכאורה של הקניין הרוחני או זכויות הקניין של Digi-Key או של כל צד שלישי; או (ii) כל הפרה של תנאי הסודיות בפרק 11 של תנאי שימוש אלו. את/ה מסכים/מה בזאת באופן בלתי הפיך לסמכות השיפוטית ולמקום השיפוט הבלעדיים של בתי המשפט המדינתיים והפדרליים של מדינת מינסוטה ביחס לכל צו מניעה או סעד אחר מסוג זה. את/ה גם מאשר/ת כי הזכויות של Digi-Key בקניין הרוחני שלה הן בעלת אופי מיוחד, ייחודי ויוצא דופן, הנותן לזכויות אלו ערך מיוחד, ששימוש לא מורשה בהן, חשיפתן או אובדנן אינם ניתנים להערכה בקלות ועשויים שלא להיות מפוצים במידה מספקת בנזקים כספיים.

13. הוראות כלליות. תנאים ותניות נוספים עשויים להיות מוצגים בפניך באתר כחלק משירותים נוספים או בקשר עם תוכן נוסף, ותנאים ותניות נוספים אלו יחולו על השירותים או התוכן הספציפיים עליהם הם מצהירים שהם חלים למעט כאשר הם בסתירה עם תנאי שימוש אלו, אזי תנאי שימוש אלו יגברו ויהיו הקובעים. תנאי שימוש אלו מהווים את מלוא ההסכם בין הצדדים בכל הנוגע לנושא שבו הוא עוסק. שום ויתור מצד Digi-Key בגין הפרה או מחדל להלן לא ייחשב כוויתור בגין הפרה או מחדל קודמים או עתידיים כלשהם. אם חלק כלשהו מתנאי שימוש אלו ייקבע על ידי בית משפט עם סמכות שיפוטית מתאימה או בורר עם סמכות שיפוטית על הסכסוך כבלתי חוקי או שאינו ניתן לאכיפה, לא תהיה לכך כל השפעה על כל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלו, כל ההוראות האחרות יישארו במלוא תוקפם, ולבית משפט או בורר כזה תהיה הסמכות, במידת האפשר, לשנות כל הוראה בלתי חוקית או שאינה ניתנת לאכיפה כך שתשקף באופן המדויק ביותר את כוונות הצדדים כפי שהן הוצגו בניסוח המקורי של אותה הוראה תוך הפיכתה לתקפה וניתנת לאכיפה. לא ניתן להמחות או להעביר על ידך, מכוח חוק, מיזוג או אחרת, זכויות, חובות, הסכמים או התחייבויות להלן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת Digi-Key. תנאי שימוש אלו והנושאים שהם מכסים, כולל אך ללא הגבלה את האתר, השירותים והתוכן, לא יוצרים כל יחסי מיזם משותף, שותפות, העסקה או סוכנות בינך לבין Digi-Key או ספקיה. המחויבויות, הזכויות והתנאים והתניות להלן יהיו מחייבים ותקפים רק לטובת הצדדים להלן ולטובת ממשיכי דרכם ומוטביהם המתאימים המורשים.

14. שינויים בתנאי השימוש. Digi-Key שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים של תנאי שימוש אלה ללא הודעה. שינויים כאלה עשויים לכלול, אך אינם מוגבלים, לחיובים, אם קיימים, הקשורים לגישה שלך לאתר ושימושך בו או בכל חלק שלו, כולל אך ללא הגבלה, באתר TechXchange או eewiki.net. אתה/את אחראי/ת לבחון תנאי שימוש אלה לפני גישה, ביקור, גלישה, שימוש, או אינטראקציה, או ניסיון לאינטראקציה, עם כל חלק באתר או כל תוכנה, תוכנית או שירותים באתר, והשימוש הנמשך שלך באתר, בשירותיו או בתוכנו לאחר כל שינוי בתנאי שימוש אלה ומאשר את הסכמתך לתנאי השימוש שיהיו קיימים אז. במקרה של שינוי או עדכון בתנאי שימוש אלה, "תאריך השינוי האחרון" יעודכן בהתאם. כחלק מתאריך הרישום כדי להפוך למשתמש רשום עבור פונקציונליות מסוימת באתר, בחרת, כברירת המחדל, לקבל מ- Digi-Key על פי שיקול דעתה הודעות דואר אלקטרוני המוסרות לך על שינויים בתנאי שימוש אלה ו/או במדיניות Digi-Key. אתה/את יכול/ה לבחור לא לקבל דוא"ל זה על ידי יציאה מברירת מחדל זו. למרות כל הוראה נוגדת בתנאי שימוש אלה, Digi-Key רשאית לבצע שינויים בתנאי שימוש אלה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ושינויים אלה יחייבו אותך ואת Digi-Key.

הגרסה הגוברת
הגרסה האנגלית של תנאים ותניות אלה תגבר בכל מקרה שבו יש סתירה בין הגרסה האנגלית ובין כל גרסה בשפה אחרת.

‎© 2021, Digi-Key Corporation. כל הזכויות שמורות.

שאלות או פרטים נוספים. אם יש לך שאלות ביחס לתנאי שימוש אלה או שאתה מעוניין לקבל פרטים נוספים, שלח דוא"ל אל international.customer.service@digikey.com.

ב. תניות ההזמנה

כל ההזמנות המתבצעות אצל Digi-Key, כולל אלו עבור מוצרי שירות Chip Outpost ודרך כל חנות אינטרנט העשויה לשאת מותג עם שמות של גופים אחרים ומשובצת באתרי האינטרנט של גופים אחרים אלו, כפופות לתנאים של "תניות הזמנה" אלו. כל שינוי כביכול המבוצע על ידי הרוכש בכל תיעוד נוסף שהוא נדחה בזאת במפורש. הזמנות המתבצעות בטפסים החורגים מתנאים ותניות אלו ייתכן ויתקבלו, אולם אך ורק אם התנאים של תניות הזמנה אלו יגברו, ותנאים אלו יהיו התנאים היחידים אשר יכתיבו את ההזמנה.

1. תיקוף ואישור הזמנה. כאשר את/ה מבצע/ת הזמנה, אנו עשויים לאמת את שיטת התשלום, הכתובת למשלוח ו/או מספר הזיהוי לפטור ממסים, אם קיים, לפני שאנו מעבדים את ההזמנה שלך. את/ה מסכים/מה כי ההזמנה שלך היא הצעה לקנות, בתנאי הזמנה אלו, את המוצרים המפורטים בהזמנה שלך. חברת Digi-Key, בהתאם לשיקול דעתה, עשויה לקבל את ההזמנה על ידי עיבוד התשלום שלך ומשלוח המוצר, או שהיא עשויה, מכל סיבה שהיא, לסרב לקבל את ההזמנה שלך או חלק כלשהו מההזמנה שלך לפי שיקולה דעתה הבלעדי של חברת Digi-Key. אם אנו מסרבים לקבל את ההזמנה שלך, אנו ננסה להודיע לך באמצעות כתובת הדוא"ל או פרטי קשר אחרים אשר סיפקת עם ההזמנה שלך. תאריכי מסירה ו/או משלוח הניתנים בהקשר לכל הזמנה הם בבחינת הערכות בלבד ואינם מייצגים תאריכים קבועים או מובטחים באחריות.

2. מגבלות על כמויות. חברת Digi-Key עשויה להגביל או לבטל כמויות זמינות לרכישה בכל הזמנה שהיא על פי כל בסיס שהוא, ולשנות את הזמינות או את משך כל אחת מההצעות המיוחדות בכל זמן. חברת Digi-Key עשוייה לדחות כל הזמנה שהיא, או חלק כלשהו מהזמנה.

3. תקשורת אלקטרונית. כאשר את/ה מבצע/ת הזמנה באמצעות האתר, את/ה נדרש/ת לספק כתובת דוא"ל חוקית, שאנו עשויים להשתמש בה בכדי לתקשר אתך ביחס לסטטוס ההזמנה שלך, להודיע לך על משלוח מוצרים של הזמנות ממתינות, ולספק לך כל הודעות, גילויים או תקשורת אחרים ביחס להזמנה שלך. את/ה מסכים/מה כי Digi-Key לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שיגרם לך, או מידע שאת/ה לא תקבל/י, כתוצאה מכשל שלך לספק ולשמור כתובת דוא"ל חוקית או כתוצאה מכשל של מערכת הדוא"ל שלך, מסנני דואר זבל, או מכשולים אחרים לקבלת התקשורת שלנו.

4. פרטי מטבע. אתר האינטרנט מתוכנן באופן בלעדי עבור ישראל ועבור רכישה בשקלים (ש"ח, ILS) או בדולר אמריקאי (USD). עבור הזמנות ליעדים אחרים מחוץ לישראל, אנא השתמשו באתר האינטרנט של Digi-Key בדולר אמריקאי (USD)‏, https://www.digikey.com, או אתר האינטרנט הספציפי של המדינה או האזור המתאים. בהזמנות באמצעות הטלפון, אנא הודיעו לנציג המכירות של Digi-Key על העדיפות שלכם לגבי המטבע בזמן ביצוע ההזמנה.

5. פרטי המוצרים והתמחורחברת Digi-Key עושה מאמצים סבירים כדי לספק פרטים עדכניים ומדויקים לגבי המוצרים והמחירים, אך אינה יכולה להבטיח את העדכניות או הדיוק של כל פרט כזה שהיא מספקת. בנוסף, Digi-Key מסתמכת על היצרן המקורי או על המשווק המורשה על-ידי היצרן כדי לספק את כל אזהרות המוצר הקשורות לשימוש במוצרים ו/או בכימיקלים העשויים להיות במוצרים, כולל, אך מבלי להגביל, אזהרות מסוג Safe Harbor שבחוק Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act של מדינת קליפורניה (המוכר בדרך כלל כהצעה 65). פרטים ביחס למוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה. המחירים עשויים להשתנות בכל זמן ללא הודעה מוקדמת לפני הסכמת Digi-Key לקבלת ההזמנה שלך. במקרה ש- Digi-Key תגלה טעות מהותית בתיאור או בזמינות של מוצר העשויה להשפיע על הזמנה עומדת שלכם אצל Digi-Key, או טעות בתמחור, אנו נודיע לכם על הגרסה הנכונה, ואתם תוכלו לבחור האם להסכים לגרסה המתוקנת, או לבטל את ההזמנה. אם תחליטו לבטל את ההזמנה, וכרטיס האשראי שלכם כבר חויב עבור הרכישה, Digi-Key תזכה את כרטיס האשראי שלכם בסכום החיוב. התמחור באתר אינטרנט זה הוא בשקלים (ש"ח, ILS) או בדולר אמריקאי (USD). Digi-Key אינה אחראית לשגיאות תמחור, שגיאות דפוס או שגיאות אחרות בכל הצעה של Digi-Key, ו- Digi-Key שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנות הנובעות משגיאות כאלו.

6. תשלום. חברת Digi-Key מציעה את שיטות התשלום הבאות עבור לקוחות בשקלים (ש"ח, ILS)‏: MasterCard, ‏VISA‏, American Express‏, PayPal ותשלום מראש בהעברה בנקאית, כמו גם אשראי בחשבון פתוח למוסדות ועסקים מורשים. התשלום חייב להיות במטבע בו בוצעה ההזמנה. עבור לקוחות ב- USD אנו מציעים את שיטות התשלום הבאות: MasterCard‏, American Express‏, Discover‏, PayPal ותשלום מראש בהעברה בנקאית, צ'ק בנקאי של בנק בארה"ב, כמו גם אשראי בחשבון פתוח למוסדות ועסקים מורשים. איננו יכולים לקבל צ'קים אישיים או צ'קים אישיים מאושרים. בהזמנות בהעברת כספים עלולים להיות עיכובים משמעותיים. השימוש במכתבי אשראי חייב להיות מאושר מראש על ידי מחלקת הנהלת החשבונות של Digi-Key.

בקשה לפתיחת חשבון.להשגת בקשה לפתיחת חשבון עבור אשראי חשבון פתוח, הגישו בקשה לפתיחת חשבון. אנא הביאו בחשבון מספיק זמן עבור תהליך הבקשה לפתיחת חשבון. בכדי למנוע עיכוב בהזמנה  הראשונה שלכם, תוכלו לבחור בשיטת תשלום חלופית. 

7. דמי משלוח.

דמי משלוח. לחצו כאן כדי לראות אם הרכישה שלכם עומדת בתנאי משלוח חינם של DHL. אם הרכישה שלכם אינה עומדת בתנאים למשלוח בחינם, דמי המשלוח ישולמו מראש ויוספו לחשבונית. משלוחים בשקלים (ש"ח, ILS) הם בתנאי DDP לתל-אביב, ישראל, (כמוגדר ב- INCOTERMS 2010). החבילות יישלחו מתל-אביב, ישראל, למיקום שלך בתנאי CPT (כמוגדר ב-INCOTERMS 2010). משלוחים ב- USD נשלחים בתנאי CPT במקרה של תשלום-מראש והוספה (Prepay and Add), או בתנאי FCA‏ ת'יף ריבר פולס במקרה והחיוב הוא לחשבון המשלח, כמוגדר ב- INCOTERMS 2010. כל דמי המשלוח החלים הם ממרכז הפצת המוצרים של Digi-Key בת'יף ריבר פולס, מינסוטה, ארה"ב. הזמינות של שיטות המשלוח תלויה במדינת היעד. משלוחים במשקל או בגודל חורגים עשויים לדרוש דמי משלוח נוספים. חברת Digi-Key תודיע לכם לפני המשלוח אם תנאים אלה מתקיימים.

מוצרים הנשלחים ישירות מהספקים. אלא אם נקבע אחרת באתר זה, (1) עלויות המשלוח תשולמנה על ידי הלקוח (CPT כהגדרתו על ידי INCOTERMS 2010‏), (2) דמי המשלוח או ההובלה ממחסן הספקים משולמים-מראש ומתווספים לחשבונית, (3) כל רישיונות הייבוא, המכסים, ההיטלים, המסים ודמי התיווך הרלוונטיים הם באחריותך.

8. דמי טיפול. אין כמות מינימום להזמנה או דמי טיפול.

9. מיסים. חברת Digi-Key תוסיף מע"מ למוצרים ולשירותים שבחשבונית שלכם עבור הזמנות בשקלים (ש"ח, ILS). כיבואן לישראל שאינו-תושב, Digi-Key תשלם היטל מכס על כל המשלוחים בשקלים (ש"ח, ILS) ותהיה אחראית להעריך ולהגיש מע"מ על משלוחים אלו. עבור הזמנות ב- USD, המע"מ יחול בזמן המסירה.

10. איחור בתשלומים. את/ה תשלם/מי ל- Digi-Key את כל ההוצאות שיגרמו לה בגבייה ממך של כל סכום שמועד התשלום שלו עבר, כולל כל הוצאות משפט, הוצאות גבייה והוצאות עורכי דין.

11. אין במלאי. אם מוצר שהזמנת אינו במלאי בזמן ביצוע ההזמנה, את/ה יכול/ה לבחור שהוא ישלח אליך בתאריך של המשלוח העוקב. אלא אם נקבע אחרת באתר, דמי משלוח נוספים יחולו על כל משלוח. הזמנות בהמתנה יעוכבו בהתאם לדרישתך. התנאים של סעיף 11 זה אינם ישימים למוצרים אשר מצוינים כמוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי) (עיין בסעיפים 15 ו- 17 להלן ביחס למוצרי Chip Outpost).

12. עמידה בתנאי הייצוא.בנוסף לארצות הברית ולטריטוריות שלה, Digi-Key מקבלת הזמנות בינלאומיות. מוצרים מסוימים עשויים לא להיות זמינים למשלוח אל מחוץ לארצות הברית. כל ההזמנות ממקור או יעד בינלאומי כפופות לחוקים, מגבלות, תקנות והוראות של ארצות הברית. את/ה מסכים/מה למלא אחר כל החוקים, המגבלות, התקנות וההוראות הרלוונטיים של פיקוח היצוא של ארצות הברית או של תחומי השיפוט, הסוכנויות או הרשויות הרלוונטייים, כולל, אך ללא הגבלה, תקנות מנהל הייצוא הנקבעות על ידי משרד התעשייה והביטחון, מחלקת המסחר של ארה"ב, תקנות הסחר עם מדינות זרות הנקבעות על ידי משרד מפקד האוכלוסין, מחלקת האוצר של ארה"ב, והתקנות והאישורים הנקבעים על ידי המשרד לפיקוח על נכסים זרים. את/ה לא תמכור/רי, תייצא/י, תעביר/י, תשטען/ני, תמחה/י, תשתמש/י או תטפל/י במוצרים בדרך העשויה לגרום לכל אי-עמידה בחוקים, במגבלות, בתקנות ובהוראות הרלוונטייים של הפיקוח על היצוא של ארצות הברית או של תחומי שיפוט, סוכנויות או רשויות זרים רלוונטיים. את/ה אחראי/ת להשגת כל רישיון או הרשאות רשמיות אחרות העשויות להידרש לייצוא, ייצוא-חוזר או ייבוא של מוצרים, כולל, אך ללא הגבלה, כל רישיון נדרש או החרגת רשיון רלוונטית הנדרשים לצורך, במישרין או בעקיפין, ייצוא, ייצוא-חוזר, ייבוא, או לגרום לייצוא, ייצוא-חוזר או ייבוא של מוצרים לכל מדינה, אדם, תאגיד, ארגון או ישות שאליהם ייצוא, ייצוא-חוזר או ייבוא הם מוגבלים או אסורים תחת הפיקוח על הייצוא או חוקי הסנקציות על הייצוא של ארה"ב הרלוונטייים (כולל, אך ללא הגבלה, תחת הסנקציות או האמברגו האמורים לעיל הנקבעים על ידי האו"ם, מחלקת המדינה של ארה"ב, מחלקת האוצר של ארה"ב, מחלקת המסחר של ארה"ב, האיחוד האירופי או כל רשות ממשלתית רלוונטית אחרת). פריטים אלו מפוקחים על ידי ממשלת ארה"ב והם מאושרים לייצוא רק למדינה שהיא היעד הסופי לשימוש על ידי המקבל הסופי או המשתמש(ים) הסופי(ים) המוגדרים כאן. חל איסור למכור שנית, להעביר או למסור אותם בצורה אחרת, לכל מדינה אחרת או לכל אדם אחר מאשר המקבל הסופי או המשתמש(ים) הסופי(ים) המאושר(ים), הן בצורה המקורית שלהם או לאחר שמשלבים אותם בתוך פריטים אחרים, ללא קבלת אישור מראש מממשלת ארה"ב או כפי שמאושר אחרת בחוקים או בתקנות של ארה"ב.

13. נזק בהובלה. אם קיבלת סחורה שניזוקה בזמן ההובלה, חשוב מאוד לשמור על קרטון המשלוח, חומרי האריזה והחלקים ללא פגע. התקשר מידית ל- נציג שירות הלקוחות של Digi-Key כדי לפתוח תביעה.

14. מדיניות ההחזרות. ברוב המקרים, חברת Digi-Key תסכים לקבל החזרות של סחורות בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 14 והיא תחליף את המוצר או תשלם לך בחזרה את כספך, בהתאם לבחירתך.

כדי לפשט את הטיפול בסחורה מוחזרת:

 • אנא השיגו מספר אישור סחורה מוחזרת ("RMA") לפני החזרת כל מוצר(ים) כאן.
 • עבור כל ההחזרות שאינן קשורות לאחריות היצרנים, ההחזרות חייבות להתבצע בתוך שלושים (30) יום מתאריך החשבונית, להיות מלוות במספר החשבונית המקורית, לכלול הסבר קצר על הסיבה להחזרה, ולהיות באריזה המקורית במצב של ניתן-למכירה-חוזרת.
 • מוצרים מסוימים הנשלחים ישירות מהספקים חייבים להיות מוחזרים לספק רק לאחר קבלת מספר RMA מ- Digi-Key. טופס אישור חומר מוחזר
 • לאחר קבלת מספר RMA, תקבלו הוראות היכן להחזיר את המוצר.
 • כל ההתקנים הרגישים לפריקה אלקטרוסטטית ("ESD") המוחזרים ל- Digi-Key עשויים לעבור בדיקות קבלה, תוך שימוש בהוראות עבודת ESD של Digi-Key והגרסה האחרונה של תקן ANSI/ESD S20.20 המתפרסמת על ידי מכון התקנים הלאומי האמריקאי ואיגוד .EOS/ESD Association, Inc. מוצר ESD אשר לא טופל בהתאם לתקן לא יהיה זכאי להחזר או לזיכוי.
 • את דמי ההובלה יש לשלם מראש או לנכות מחשבונית הזיכוי, כמפורט בתהליך המקוון של ה- RMA. 
 • מוצרים אשר יוחזרו אך ורק עקב טעות לקוח עשויים להיות מחויבים בדמי החזרה למלאי.
 • במידה ו- Digi-Key רוכשת מוצר אצל יצרן במיוחד עבורך, מוצרים אלו עשויים להיות ללא-ביטול/ללא-החזרה.
 • חלקים המוגדרים כ"ללא-ביטול/ללא-החזרה" במועד הצעת המחיר או המכירה אינם ניתנים להחזרה, כולל מוצרים המצוינים כמוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי), למעט האחריות המוגבלת של מוצרי Chip Outpost (ראו סעיף 17 להלן).
 • החזרות המתייחסות לאחריות היצרנים כפופות לתנאים ותניות של האחריות הישימה של היצרן ולמדיניות ההחזרה הרלוונטיית של היצרן עבור המוצר (כלומר, מוצרים מסוימים עשויים לדרוש החזרה ישירות ליצרן). לפרטים אנא התקשרו לנציג שירות הלקוחות.

עם החזרת מוצר כלשהו ל- Digi-Key או לספק (לפי הרלוונטיי), את/ה מצהיר/ה ומתחייב/ת כי המוצר שהוחזר נרכש דרך אתר Digi-Key והוא אינו מזויף או לא-תואם באופן אחר. את/ה מאשר/ת שמוצרים מזויפים אינם זכאים להחזרה, החזר כספי או החלפה וכי Digi-Key אינה מקבלת כל מוצרים מזויפים. את/ה גם מסכים/מה כי Digi-Key או הספק (לפי העניין) עשויים לבדוק כל מוצר שהוחזר כדי לקבוע אם מוצר כזה הוא מזויף, לא-תואם או מפר את תניות הזמנה אלו באופן אחר. במקרה ש- Digi-Key או ספק חושדים או קובעים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, כי מוצר כלשהו שהוחזר, כולל, אך ללא הגבלה, רכיבים אלקטרוניים, מכללים, חומרים וציוד הכלולים בהם, הם מזויפים, אינם תואמים או מפרים באופן אחר תניות הזמנה אלו, Digi-Key או הספק רשאים: (i) לדווח על בעיה כזו לכל סוכנות ממשלתית או רגולטורית רלוונטית או לכל צד שלישי רלוונטי אחר; (ii) להכניס להסגר מוצר כזה לבדיקה נוספת או לאנליזה אחרת מבלי לספק כל מוצר חלופי או החזר כספי עד למועד שבו ניתן לקבוע את תאימות המוצר לתניות הזמנה אלו; (iii) אם נקבע כי מוצר כזה הוא מזויף, להכניס להסגר מוצר זה לתקופה של חמש (5) שנים, או יותר אם נדרש על פי החוק החל, ולאחר תקופת ההסגר הרלוונטית, לשנות באופן בלתי הפיך מוצר זה כדי להפוך את המוצר, כולל האלמנטים הפנימיים, ללא-ניתנים-לשימוש באופן פיזי; וכן (iv) לנקוט בפעולות אחרות העשויות להיות נדרשות או מותרות על פי החוק החל ומדיניות ההימנעות מזיופים של Digi-Key. במקרה שתשלח/י ל- Digi-Key מוצר מזויף, תהי/ה אחראי/ת לכל העלויות, ההוצאות והנזקים הקשורים אליו, ואת/ה מסכים/מה לפצות את Digi-Key כנגד כל תביעות ונזקים, לרבות שכר טרחת עורכי דין ועלויות, הקשורים למוצרים מזויפים כאלו.

15. Chip Outpost (עודפי מלאי). מוצרי Chip Outpost הם מוצרים מתוך עודפי מלאי. מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי) כוללים, אך ללא הגבלה, עודפי רכיבים אלקטרוניים אשר מסופקים ישירות מספק המוצרים או ממפיץ בעל זיכיון במסגרת ערוץ החזרות מורשה על ידי הספק. חברת Digi-Key סמוכה ובטוחה כי מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי) הנם מוצרים באיכות גבוהה, אך למרות זאת ייתכן כי בפועל הם כוללים פגמים מסוימים, כולל, אך ללא הגבלה, קודי תאריך מיושנים, או ייתכן כי ייצורם הופסק ו/או כי הוגדרו כמיושנים על ידי היצרן. מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי) מוגבלים בכמותם ואינם זמינים להזמנות ממתינות. אחריות יצרן אינה חלה על מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי). כל המכירות של מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי) הן סופיות. אם את/ה רוכש/ת מוצר Chip Outpost (עודפי מלאי), את/אתה מבין/נה כי המוצר הושג על ידי Digi-Key על בסיס של ללא-ביטול/ללא-החזרה (NCNR); לכן, הרכישה שלך של מוצר המוגדר כמוצר Chip Outpost (עודפי מלאי) היא ללא-ביטול/ללא-החזרה (NCNR), למעט האחריות המוגבלת עבור מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי) (ראו סעיף 17 להלן).

16. אי-שימוש כרכיבים קריטיים או רכיבי QPL‏. המוצרים הנמכרים על ידי Digi-Key אינם מורשים לשימוש ביישומים מסוימים, לרבות, אך ללא הגבלה, בטיחות חיים, תמיכה בחיים, שימור חיים, ניתוחים, שתלים בבני אדם, יישומים גרעיניים, או יישומים במטוסים או לכל שימוש או יישום כלשהו שבו כשל של רכיב בודד עלול ליצור מצב שבו סביר שייגרם נזק לרכוש, לגוף או מוות, אלא אם נושא משרה מורשה של היצרן חתם על הסכם החל באופן ספציפי על שימוש כזה. בנוסף, אתה/את מסכים/מה שחברת Digi-Key אינה ב- "רשימת היצרנים המורשים" ("QML"), ואינה מוכרת רכיבי "רשימת המוצרים המורשים" ("QPL") עבור יישומים צבאיים. כל ההתייחסויות למפרט צבאי או למפרט QPL הן לשם ייחוס בלבד, וכל מכירה שהיא של מוצרים כאלו על ידי Digi-Key‏ היא עבור שימושים לא-צבאיים בלבד. אתה/את מסכים/מה שכל רכישות כאלו הם עבור יישומים מסחריים או אחרים שאינם דורשים רכיבי QPL. אתה/את מסכים/מה לשפות ולהגן על Digi-Key ועל היצרן של המוצרים מפני כל הנזקים, העלויות וההוצאות אשר עלולים להיגרם, כולל אך ללא הגבלה, שכר טרחה והוצאות של עורכי דין בהקשר לכל תביעה או איום בתביעה הנובעים משימוש במוצרים ביישומים שאינם מורשים.

17. אחריות על המוצרים.

א) אחריות מוגבלת למוצר כללי. כל המוצרים נמכרים על בסיס "כמו שהם", "היכן שהם" ו- "כפי שזמין". Digi-Key מסכימה להעביר אליך, בזמן המכירה, ככל שניתן להעביר, כל אחריות ש- Digi-Key מקבלת מיצרנים בהקשר למוצרים שנמכרו לך על ידי Digi-Key. עותקים של כתבי אחריות אלו של יצרנים זמינים לפני רכישת המוצרים על ידי פנייה אל Digi-Key. אחריות יצרנים אינה חלה על מוצרי Chip Outpost (עודפי מלאי), ובמקום זאת מוצרים הנרכשים באמצעות Chip Outpost כפופים לאחריות המוגבלת הנפרדת של Chip Outpost המוגדרת בסעיף 17 זה. על פריטי מלאי מסוימים המפורסמים באופן מיוחד אין אחריות יצרן מכל סוג שהוא, ומוצרים כאלו נמכרים בכמויות מוגבלות בלבד ואין אפשרות להזמנה ממתינה או החזרה של מוצרים כאלו.

ב) אחריות מוגבלת למוצרי Chip Outpost. למעט אם נקבע אחרת בסעיף 17 זה, (i‏) Digi-Key אינה מעמידה אחריות או מצגים, במפורש או במשתמע, בקשר לכל מוצר שהוא, ו- (ii‏) Digi-Key מתנערת במפורש מכל אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת, משתמעת, לפי דין או אחרת, כולל, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת או למעשה מסוים ולאי-הפרה בקשר למוצרים. המוצרים עשויים להיות כפופים לפטנטים, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים, זכויות עיצוב וזכויות אחרות של צדדים שלישיים. בכל מקרה שהוא Digi-Key לא תישא בכל אחריות או חבות כלשהן במקרה של תביעה בגין הפרת זכות כלשהי מזכויות אלו. אם הזמנה כוללת תוכנה או קניין רוחני אחר, אזי תוכנה או קניין רוחני אחר אלו מסופקים לך על ידי Digi-Key בכפוף לכל זכויות הקניין הרוחני של צדדים-שלישיים ורישיון המשתמש החלים. שום דבר מהאמור כאן לא יתפרש כמתן כל זכויות או רישיון להשתמש בכל תוכנה או בקניין רוחני אחר בכל אופן או לכל מטרה אשר אינם מורשים במפורש בהסכם הרישיון האמור. מבלי להגביל בכל דרך שהיא את הכלליות של האמור לעיל: 

 1. מימוש אחריות מוגבלת זו. כסעד הבלבדי העומד לרשותך עבור כל הפרה שהיא של אחריות מוגבלת זו, Digi-Key תפעל מידית, בהתאם לבחירתה, (1) תחליף כל מוצר Chip Outpost (עודפי מלאי) שאינו עומד בתנאי אחריות מוגבלת זו, או (2) תשלם לך את מחיר הרכישה של מוצר Chip Outpost הפגום; בתנאי, בכל אופן, שסעדים אלה מותנים בכך שתחזיר את מוצר Chip Outpost במשך תקופת האחריות המוגבלת למוצרי Chip Outpost, או תוך עשרה (10) ימים לאחר מכן, ביחד עם תיאור בכתב של הפגמים הנטענים, בהתאם למדיניות ההחזרה של Digi-Key (עיין בסעיף 14 לעיל).
 2. בדיקה על ידי צד שלישי. חברת Digi-Key שומרת לעצמה את הזכות לבחינה ולבדיקה באמצעות צד שלישי בלתי-תלוי של כל מוצר Chip Outpost (עודפי מלאי) שהוא אשר הוא פגום לכאורה כדי לקבוע האם מוצר זה הוא אכן פגום. המסקנה של צד שלישי בלתי-תלוי זה תהיה ממצה, סופית ומחייבת אותך ואת Digi-Key.

ג) מיאון לגבי כל סוגי האחריות האחרים. למעט אם נקבע אחרת בסעיף 17 זה, (1) חברת Digi-Key אינה מעמידה אחריות או מצגים, במפורש או במשתמע, בקשר לכל מוצר שהוא, וכן (2) חברת Digi-Key מתנערת במפורש מכל אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת, משתמעת, לפי דין או אחרת, כולל, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, להתאמה למטרה או כותרת מסוימת ולאי-הפרה בהקשר למוצרים. המוצרים עשויים להיות כפופים לפטנטים, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים, זכויות עיצוב וזכויות אחרות של צדדים שלישיים. בכל מקרה שהוא Digi-Key לא תישא בכל אחריות או חבות במקרה של תביעה בגין הפרת זכות כלשהי מזכויות אלה. אם הזמנה כוללת תוכנה או קניין רוחני אחר, אזי תוכנה או קניין רוחני אחר אלה מסופקים לך על ידי Digi-Key בכפוף לכל זכויות הקניין הרוחני ורישיון המשתמש הישימים. שום דבר מהאמור כאן לא יתפרש כמתן זכויות כלשהן או רישיון כלשהו להשתמש בכל תוכנה שהיא או בקניין רוחני אחר שהוא, בכל אופן שהוא או לכל מטרה שהיא אשר אינם מורשים במפורש בהסכם הרישיון האמור. מבלי להגביל בכל דרך שהיא את הכלליות של האמור לעיל:

 1. הנדסת יישומים. חברת Digi-Key מציעה את הנדסת היישומים שלה אך ורק לנוחותם של לקוחות Digi-Key. אנשי הנדסת היישומים של Digi-Key משתדלים לספק מידע מועיל בקשר למוצרים. חברת Digi-Key אינה ערבה לכך שמידע או המלצות כלשהם שיסופקו יהיו מדויקים, מלאים, או נכונים, ועל Digi-Key לא תחול כל אחריות או חבות מכל סוג שהוא בהקשר לכל מידע או המלצות שסופקו, או להסתמכות שלך על מידע זה או על המלצות אלה. אתה/את תהיה/י האחראי/ת הבלבדי/ת לנתח את המידע ולקבוע את הנאותות של כל מידע או המלצות שניתנו על ידי אנשי הנדסת היישומים של Digi-Key, וכל הסתמכות על מידע או המלצות אלה היא על סיכונך ובהתאם לשיקול דעתך. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, כל התחליפים המוצעים או הייחוסים הצולבים בהקשר לחלקים הם בבחינת המלצות בלבד, וחברת Digi-Key אינה נותנת כל התחייבות או אחריות כי הפרטים או ההמלצות האלה הם מדויקים, מלאים או נכונים.
 2. אף אחריות אחרת. למעט אם מנהל מוסמך-כראוי של Digi-Key נתן בכתב אחריות נוספת, אף עובד או סוכן של Digi-Key או של כל צד אחר שהוא אינו מוסמך לתת כל אחריות שהיא בנוסף לאלה שנקבעו בסעיף 17 זה.

ד) הגבלת האחריות. בשום מקרה DIGI-KEY לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים, עונשיים או מרתיעים (כולל, אך ללא הגבלה, אובדן רווחים, אובדן חסכונות או אובדן הזדמנויות עסקיות) הנובעים או קשורים לכל מוצר שהוא, גם אם DIGI-KEY קיבלה הודעה על האפשרות לנזקים כאלה. בכפוף לאמור לעיל, בשום מקרה שהוא החבות של DIGI-KEY בהקשר בדרך כלשהי לכל מוצר שהוא לא תעלה על מחיר הרכישה של המוצר, ללא התחשבות בתיאוריה המשפטית שתיטען עבור חבות זו בין אם בחוזה, בנזיקין, באחריות או בכל צורה אחרת. את/ה מאשר/ת שהסכומים ברי התשלום עבור המוצרים מבוססים בחלקם על מגבלות אלה, ואת/ה מסכים/מה בהמשך לכך שמגבלות אלה יחולו למרות הכול, על אף כל כשל שהוא של המטרה העיקרית של כל סעד מוגבל שהוא.

מדינות מסוימות עשויות שלא לאפשר החרגה או הגבלה של נזקים אגביים או תוצאתיים, לכן ההגבלה או ההחרגה שלעיל עשויה שלא לחול עליך, אך בכל מקרה היא תחול במלוא ההיקף המותר על פי דין.

18. שיפוי. את/ה מבין/נה ומסכים/מה שאת/ה אחראי/ת אישית לשימושך או לאי-יכולתך להשתמש במוצרים. את/ה מסכים/מה להסיר אחריות, להגן ולשפות את Digi-Key ואת המיזמים המשותפים, השותפים העסקיים, נותני הרישיונות, המועסקים, המנהלים, הדירקטורים, הבעלים והסוכנים של Digi-Key מפני ונגד כל התביעות, ההפסדים, ההוצאות, הנזקים והעלויות שהם (כולל, אך ללא הגבלה, נזקים ישירים, אגביים, מיוחדים, תוצאתיים, עונשיים, מופתיים ועקיפים), וכן שכר טרחת עורכי-דין בסכומים סבירים, שינבעו או ייגרמו בשל שימוש, שימוש לרעה, או אי-יכולת להשתמש במוצרים, או כל הפרה שהיא מצדך של תניות הזמנה אלו.

19. כוח עליון. ‏Digi-Key לא תהיה אחראית לעיכובים במסירה או לכשל בביצוע התחייבויותיה בשל סיבות שמעבר לשליטתה הסבירה, כולל, אך ללא הגבלה, הקצאת מוצרים, מחסור בחומרים, סכסוכי עבודה, עיכובים בהובלה, נסיבות שלא נצפו מראש, מעשים של כח עליון, מעשים או מחדלים של צדדים אחרים, מעשים או מחדלים של רשויות אזרחיות או צבאיות, סדרי עדיפות ממשלתיים, שריפות, שביתות, שיטפונות, תנאי מזג אוויר קשים, הפרעות לפעולת מחשבים, טרור, מגפות, פנדמיות, הגבלות עקב הסגר, מרידות או מלחמה. מועד המסירה או הביצוע של Digi-Key יוארך במשך תקופת העיכוב האמור, או ש- Digi-Key תהיה רשאית, לפי בחירתה, לבטל כל הזמנה או חלק שנותר ממנה, ללא חבות, על ידי מתן הודעה על כך.

20. החוקים החלים; יישוב סכסוכים; הגבלה על תובענות.החוקים של מדינת מינסוטה בארצות הברית של אמריקה יחולו על תניות הזמנה אלו, מבלי להתייחס לכל סתירה בהוראות החוקים (בין אם של מדינת מינסוטה או של כל אזור שיפוט אחר העלולה לגרום להחלת חוקים אחרים מאשר אלו של מדינת מינסוטה). אמנת האומות המאוחדות משנת 1980 בדבר חוזים של מכירות בינלאומיות של סחורות, אמנת האומות המאוחדות בדבר תקופת ההגבלה במכירות בינלאומיות של סחורות, וחוק עסקות מידע מחשבים האחיד, וכל יישומיהם בתחומי השיפוט השונים וכל התיקונים שלאחריהם, לא יחולו על תניות הזמנה אלו. כל מחלוקת או תביעה הנובעת או קשורה לתניות ההזמנה או לרכישה שלך או לשימוש שלך במוצרים ("סכסוך") תיושבנה על ידי בוררות בכפוף לכללים של איגוד הבוררות האמריקני (AAA) תחת כללי הבוררות המסחרית שלהם, ואת/ה מוותר/ת בזאת, באופן בלתי-חוזר וללא-תנאים, במידה המרבית המותרת על פי החוקים החלים, על כל זכות שאחרת הייתה יכולה להיות לך למשפט עם מושבעים בכל פעולה, הליך או גורם משפטי של פעולה או תביעת-נגד הנובעים או קשורים בתניות שימוש אלו. הבוררות תתנהל בשפה האנגלית בפני בורר יחיד, ובורר כזה יקבע, לפי שיקול דעתו/ה הבלעדי/ת, את יכולת-הבוררות של כל סכסוך לכאורה. מושב או מקום הבוררות יהיו במיניאפוליס, מינסוטה. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, אף בוררות לפי תניות הזמנה אלו לא תצורף לבוררות המערבת כל צד אחר הכפוף לתנאי הזמנה אלו, בין אם באמצעות הליכי בוררות ייצוגית או אחרת. פסק דין על פסק בוררות שניתן על ידי בורר ניתן להגיש בכל בית משפט מדינתי או פדרלי בתוך או מחוץ למדינת מינסוטה. על אף האמור לעיל, במקום או בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשות Digi-Key‏, Digi-Key עשויה לבקש צו מניעה או סעד אחר בכל בית משפט מדינתי, פדרלי או לאומי בעל סמכות שיפוטית מתאימה עקב כל הפרה בפועל או לכאורה של הקניין הרוחני או זכויות הקניין של Digi-Key או של צד שלישי כלשהו מבלי להפר את דרישות הבוררות המפורטות בסעיף 20 זה. את/ה מסכים/מה בזאת באופן בלתי הפיך לסמכות השיפוטית ולמקום השיפוט הבלעדיים של בתי המשפט המדינתיים והפדרליים של מדינת מינסוטה ביחס לכל צו מניעה או סעד אחר מסוג זה. את/ה גם מאשר/ת כי הזכויות של Digi-Key בקניין הרוחני שלה הן בעלת אופי מיוחד, ייחודי ויוצא דופן, הנותן לזכויות אלו ערך מיוחד, ששימוש לא מורשה בהן, חשיפתן או אובדנן אינם ניתנים להערכה בקלות ועשויים שלא להיות מפוצים במידה מספקת בנזקים כספיים. כל סכסוך שאת/ה יוזם/מת חייב להיות מוגש בתוך שנה אחת (1) מתאריך הרכישה או ההספקה של המוצר המדובר, למעט תביעה המבוססת על הפרת אחריות, אשר חייבת להיות מוגשת בתוך תשעים (90) יום מהתאריך שבו Digi-Key סירבה לתביעת האחריות בהתאם לסעיף 17 של תניות הזמנה אלו.

21. הוראות כלליות. תנאי הזמנה אלו מהווים את מלוא ההסכם בין הצדדים ביחס לנושא הנידון. שום ויתור מצד Digi-Key בגין הפרה או מחדל להלן לא ייחשב כוויתור בגין הפרה או מחדל קודמים או עתידיים כלשהם. אם חלק כלשהו מתנאי הזמנה אלו ייקבע על ידי בית משפט עם סמכות שיפוטית מתאימה או בורר עם סמכות שיפוטית על הסכסוך כבלתי חוקי או שאינו ניתן לאכיפה, לא תהיה לכך כל השפעה על כל הוראה אחרת בתנאי הזמנה אלו, כל ההוראות האחרות יישארו במלוא תוקפם, ולבית משפט או בורר כזה תהיה הסמכות, במידת האפשר, לשנות כל הוראה בלתי חוקית או שאינה ניתנת לאכיפה כך שתשקף באופן המדויק ביותר את כוונות הצדדים כפי שהן הוצגו בניסוח המקורי של אותה הוראה תוך הפיכתה לתקפה וניתנת לאכיפה. לא ניתן להמחות או להעביר על ידך, מכוח חוק, מיזוג או אחרת, זכויות, חובות, הסכמים או התחייבויות להלן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת Digi-Key. תנאי הזמנה אלו והנושאים שהם מכסים, כולל, אך לא רק, רכישת מוצרים, לא יוצרים כל יחסי מיזם משותף, שותפות, תעסוקה, או סוכנות בינך לבין Digi-Key או ספקיה. המחויבויות, הזכויות והתנאים והתניות להלן יהיו מחייבים ותקפים אך רק לטובת הצדדים להלן ולטובת ממשיכי דרכם ומוטביהם המתאימים המורשים, והם אינם ואינם מיועדים להעניק כל זכויות או סעדים שהם לצדדים-שלישיים. 

22. שינויים בתניות ההזמנה.Digi-Key שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים של תניות הזמנה אלו ללא הודעה. את/ה אחראי/ת לבחון תניות הזמנה אלו לפני ביצוע רכישת מוצרים, ורכישתך את המוצרים לאחר שינויים כלשהם בתניות הזמנה אלו מאשרת את הסכמתך לתניות ההזמנה שהיו קיימות אז. במקרה של שינוי או עדכון בתניות הזמנה אלו, "תאריך השינוי האחרון" יעודכן בהתאם. כחלק מתאריך הרישום כדי להפוך למשתמש רשום עבור פונקציונליות מסוימת באתר, בחרת, כברירת המחדל, לקבל מ- Digi-Key על פי שיקול דעתה הודעות דואר אלקטרוני (אימיילים) המוסרות לך על שינויים בתניות הזמנה אלו ו/או במדיניות Digi-Key. את/ה יכול/ה לבחור לא לקבל אימיילים אלו על ידי ביטול ברירת מחדל זו. למרות כל הוראה נוגדת בתניות הזמנה אלו, Digi-Key רשאית לבצע שינויים בתניות הזמנה אלו על פי שיקול דעתה הבלעדי, ושינויים אלו יחייבו אותך ואת Digi-Key.

הגרסה הגוברת
הגרסה האנגלית של תניות הזמנה אלה תגבר בכל מקרה שבו יש סתירה בין הגרסה האנגלית ובין כל גרסה בשפה אחרת.

‎© 2021, Digi-Key Corporation. כל הזכויות שמורות.

שאלות או פרטים נוספים. אם יש לך שאלות ביחס לתניות הזמנה אלה או שאתה מעוניין לקבל פרטים נוספים, שלח דוא"ל אל international.customer.service@digikey.com.

תאריך השינוי האחרון

25 יוני 2020

גירסה 4.6