ILS | USD

כלי זה משמש לפענוח מידע על נגדים עם מוליכים אקסיאליים עם פסי צבע. בחרו את מספר הפסים ואחר כך את הצבעים כדי לקבוע את הערך והטולרנס של הנגדים או הציגו את כל הנגדים אשר יש ל- Digi-Key להציע.

מספר הפסים

פרמטרי נגדים

פס ראשון של צבע פס שני של צבע מכפיל אפיצות

יציאה

-
-
-
-
נגד: --
×