ILS | USD

כלי זה מחשב את תוצר ערכי ההתנגדות והקיבוליות, המוכר כקבוע הזמן RC. גורם זה - המשמש במשוואה המתארת טעינה או פריקה של קיבוליות דרך נגד - מייצג את הזמן הדרוש למתח הנוכחי על פני הקבל להגיע לכ- 63% מערכו הסופי לאחר שיושם שינוי מתח על מעגל חשמלי זה. האנרגיה הכוללת האגורה בקבל הטעון למתח המוגדר מחושבת גם כן.

עוד+

מתח
קיבוליות
ההתנגדות העומס

יציאה

קבוע הזמן
= s
Joules
= J

נוסחה