ILS | USD

מחשבון זה מעריך לכמה זמן תספיק סוללה, על סמך הקיבולת הנומינלית שלה והזרם או ההספק שהעומס מושך ממנה.

התוצאות הן הערכות בלבד; התוצאות בפועל ישתנו עם מצב הסוללה, גיל, טמפרטורה, קצב פריקה וגורמים אחרים. התוצאות החזויות ייצגו בצורה הטובה ביותר את התוצאות בפועל בעת השימוש בתאים חדשים ואיכותיים בטמפרטורת החדר כאשר זמן הפעולה המשוער הוא בין שעה לשנה.

חיי סוללה

קיבולת הסוללה
צריכת ההתקן
נוסחת אורך חיי הסוללה

אורך חיי הסוללה = קיבולת הסוללה ב- mAh‏ / זרם העומס ב- mAh‏

מספר השעות המוערך
=

* זוהי תפוקה משוערת, המבוססת על תנאים אידיאליים.