ILS | USD

מחשבון חיי סוללה

אודות:

כללית, אורך חיי סוללה מחושב על בסיס ערך הזרם במיליאמפר לשעה המקוצר ל- mAh. אמפר היא היחידה החשמלית המשמשת למדידת הזרם הזורם לכיוון העומס. את חיי הסוללה או את הקיבולת ניתן לחשב על פי ערך זרם הכניסה של הסוללה וזרם העומס של המעגל. חיי הסוללה יהיה ארוכים יותר ככל שזרם העומס קטן יותר, ולהיפך. החישוב למציאת הקיבולת של הסוללה נגזר מתמטית מהנוסחה הבאה:

חיי הסוללה = קיבולת הסוללה במיליאמפר לשעה / זרם העומס במיליאמפר * 0.70

*תפקיד הגורם של 0.7 הוא להביא בחשבון גורמים חיצוניים היכולים להשפיע על חיי הסוללה.

זמן הפעולה = (10 * אמפר שעות) / העומס בוואטים

חיי הסוללה

קיבולת הסוללה:
mAh
צריכת ההתקן:
mA
קצב הצריכה:
מספר השעות המוערך:
=

חישוב זמן הפעולה

אמפר שעות:
Ah
העומס בוואטים:
W
זמן הפעולה:
=

מוצרים נלווים: